החברות שהכי טוב לעבוד בהן - Bdi Code 2021

החברות שהכי טוב לעבוד בהן החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2021 מגזין העסקים של ישראל 2 0 2 1

2 0 2 1 החברות שהכי טוב לעבוד בהן מגזין העסקים של ישראל

2 השונים. CofaceBdi מהדורה זו הינה תוצאה של מאמץ משולב של מערכי תודות רבות נתונות לכל עובדי החברה שתרמו להפקת המהדורה, למנהלי , למחלקת ההפקה, למערך טכנולוגית המידע והמחשוב, לפיתוח BdiCode דירוג עסקים, לצוותי המחלקה הכלכלית, למחלקה הבינלאומית, למחלקת שיווק ומכירות, למחלקה למידע שיווקי וסקרי שוק ולמחלקת איסוף הנתונים. “הפרסום”) לרבות, שמות וסימנים מסחריים, :מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפרסום זה (להלן פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות “המידע”) :אך מבלי לגרוע, טקסטים, איורים, גרפיקה, גרפים, תמונות ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן CofaceBdi ”) - או של אחרים אשר העניקו ל- CofaceBdi“ :הינם רכושה של קופאס בי.די.אי בע”מ (להלן את זכות השימוש בהם לצרכי פרסום זה - אלא אם צוין אחרת במפורש. השימוש בפרסום ו/או במידע הוא למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי, לשנות, לפרסם, לשדר, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום ו/או במידע . חלק מן המידע נסמך על נתונים אשר CofaceBdi ו/או בכל חלק מימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת , דירוג החברות בוצע על CofaceBdi מצדדים שלישיים ומהערכות אשר בוצעו על ידי CofaceBdi נמסרו ל- .CofaceBdi פי מתודולוגיה שפותחה על ידי וללא כל אחריות. פרופילי החברות נכתבו על ידי החברות ובאחריותן. as is המידע בפרסום מוצע לא מתחייבת להתאים את המידע לצרכי המשתמש או למטרותיו, היא אינה אחראית לכל CofaceBdi שימוש שנעשה בפרסום ובמידע ו/או לאמינות ודיוק המידע בפרסום. אין במידע קביעה באשר למצבן של החברות הנכללות בו או המלצה באשר להתקשרות עם אותן חברות. לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה CofaceBdi מובהר בזה, כי מהשימוש בפרסום ו/או במידע. והלאה 3 המשולב בכל עמודי הפרופיל מאפשר לבעלי הטלפונים הניידים מדור QR קוד הלסרוק את הקוד באמצעות אפליקציה מתאימה ולגלוש ישירות לאתר החברה. 5126417 , בני ברק 9 מגדל הכשרת הישוב, רח׳ ז׳בוטינסקי :כתובת 5110801 , בני ברק 844 . ת.ד info@bdi.co.il : דואר אלקטרוני | www.bdi.co.il | www.bdicode.co.il :אתר 03-6160333 : פקס | 03-5770333 :טל׳

3 איל ינאי תהילה ינאי תהילה ינאי איל ינאי קוראים יקרים, מתכבדת להציג חוברת שנתית TheMarker ‬ בשיתוף עם מגזין CofaceBdi חברת המיועדת למעסיקים 2021 בהן" מהדורת זו, של “החברות שהכי טוב לעבוד ולשכירים כאחד. המשק חזר לפעילות כלכלית כמעט מלאה. מספר סקטורים בעיקר 2021- ב לפני 2019- אלה שתלויים בתיירות חוץ עדיין לא הצליחו לחזור לרמות ששררו ב משבר הקורונה. החזרה לפעילות כלכלית מוגברת האירה ביתר שאת את הבעיות המבניות של שוק העבודה הישראלי. פער הולך וגדל בין סקטור ההיי-טק לבין הענפים המסורתיים. פער זה מתבטא בהבדלים משמעותיים בפיריון של סקטור ההיי-טק לעומת הענפים האחרים במשק והוא מסביר את רוב הפער בין ישראל ). על מנת לשפר את הפיריון יש להעלות 35%( OECD לבין המדינות המתקדמות באת רמת ההשכלה הכללית ובעיקר של מגזרי החרדים והערבים הישראלים. הדבר כולל שיפור במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית וכד') אך גם תמרוץ של למידה במקומות עבודה. תמרוץ שיכול לכלול סבסוד ישיר או עקיף למעסיק או לעובד עבור תקופת ההכשרה. יצוין שעל פי הארגון הנ"ל ההוצאה הציבורית של ישראל עבור מדיניות פעילה (הכשרות, סבסוד הכשרה תוך כדי עבודה וכד') בשוק העבודה הינה נמוכה לעומת .OECD מדינות האחרות ב- שבה מופקת החוברת במתכונתה הנוכחית, וזאת לאחר שכבר 17- זוהי השנה ה ,TheMarker ומגזין CofaceBdi במאי השנה נחשף הדירוג במסגרת כינוסשנערך ע"י בהשתתפות מנהלים בכירים במשק הישראלי. הדירוג האמור מעורר התעניינות עצומה בקרב המנהלים בחברות המובילות במשק. הדירוג מהווה נקודת התייחסות הן לחברות והן לעובדיהן, המאפשרת להם להעריך את שוק התעסוקה בישראל. דירוג "החברות שהכי טוב לעבוד בהן" הינו אחד מהמשתנים המגדירים מובילות עסקית. דירוג “החברות שהכי טוב לעבוד בהן" מהווה מחד, אבן דרך לפירמות בשעה שהן מגייסות עובדים ותורם למיצובן בשוק העבודה ולהגברת כוח המשיכה שלהן כמעסיק. לחברות שטוב לעבוד בהן קל יותר לגייס עובדים, לשמר אותם על פני זמן ולייצר תוצאות עסקיות טובות יותר. מאידך, לעובדים השכירים משמש הדירוג מצפן ומכוון אותם במציאת מקום עבודה שיקנה על פי השקפתם יציבות תעסוקתית, חוסן ותנאי עבודה העומדים בציפיותיהם. מתודולוגיית הדירוג משלבת מדגם שכבות הבנוי, בין היתר, משקלול משתני החלטה החשובים לעובדים במציאת מקום עבודה, עם עמדותיהם כלפי מקום עבודתם וגם העדפותיהם לגבי מקומות עבודה אחרים. לאלו מתוספים עמדות המעסיקים ונתונים המאפיינים את התנאים וההשקעה הקיימת במשאבי האנוש בארגון. כמו בשנים קודמות, אנו משלבים, כחלק מהמתודולוגיה, סקר פנים ארגוני בשיתוף עם החברות. בחוברת זו יוצגו, השנה, כמו בשנים קודמות, דירוגים ייחודיים: דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בקרב עובדי הייטק וטכנולוגיה מתקדמות ופיננסיים. אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ומקווים כי תפיקו את המיטב מהחוברת. CofaceBdi הנהלת החברות שהכי טוב לעבוד בהן

4 החברות שהכי טוב לעבוד בהן שנת הקורונה גרמה לעובדים טלטלה חזקה CofaceBdi מאת: תהילה ינאי, מנכ״ל משותף שנתהקורונה גרמה לעובדיםטלטלהחזקה. אין דרך יותר עדינהמזו לומר את הדברים. שנה שבה עובדים רבים הוצאו לחל"ת, פוטרו או ראו פגיעה משמעותית ביציבות החברה בה הם עובדים - עשתה את שלה. על פניו נדמההיה, לפחותכלפי חוץ, שחלק ניכרמהעובדיםלאהפניםאתעוצמת האירוע. עובדים רבים סרבו לחזור מחל"ת, אחרים מביעים את שביעות רצונם לעבודה "בפג'ימה" בסלון הבית, ומהיתרונות שההסדר מאפשר להם להשיג. גם העובדה ששיעור הכשלים העסקיים זינק, שמעסיקים רבים מצאו את עצמם בבעיות תזרימיות - לא בהכרח השפיעה מיידית/ ישירותעלהעובדים. סיועממשלתי לחברות ותשלומי החל"ת ודמי אבטלה ריככו את המכה. אבל ניתוח הנתונים של עשרות אלפי הסקרים שנערכו בקרב העובדים - במסגרת דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן, מראה את התמונה האמיתית. משהו בכל זאת בהתנהגות העובדים ובהשקפת עולמם השתנה. שאנו מדרגים את החברותשהכי טוב לעבוד בהן בישראל. במסגרת 17- זו השנה ה עובדים במשק. הסקר מאפשר לנו לנתח 150,000- עבודת הדירוג סקרנו השנה כ את השאיפות, שביעות הרצון, השקיפות ומערך הציפיות של העובדים. זהו הסקר הגדול ביותר שמתבצע בישראל בכלל ובשוק העבודה בפרט, ואחד המקיפים ביותר בעולם. לאורך השנים סקרנו את מגמות התעסוקה, הן בתקופת שגשוג למשל) בתקופות של משבר עולמי. כמובן 2008-2009- וצמיחה במשק וגם (ב שמשבר כלכלי בסדר הגודל שאנו חווים השנה, הינו ייחודי בארץ ובעולם, ועל כן מעניין במיוחד לנתח את השפעתו הנוכחית על העובדים וכמובן יהיה מעניין לחזות בהשפעה העתידית בשנים הבאות. מה היינו מצפים שיקרה בעקבות משבר כזה? ובכן במשברים קודמים ראינו כי החשיבות של חוסן החברה והיציבות התעסוקתית של העובד קיבלו חשיבות רבה יותר בתקופות שפל מאשר בתקופת שגשוג. ציפינו לראות רצון עז של העובדים לחזור לעבודה בכלל ולשגרת עבודה מהמשרד בפרט. היעדר קשר ישיר ויומיומי עם הממונה הישיר עשוי/עלול להוביל לשינוי גישה של העובד כלפי החברה כלפי תהליכי עבודה. בוודאי ציפינו לראות עובדים שהחברה שמרה על מקום עבודתם שמפגינים קשר (לויאליות?) יותר חזק למקום העבודה ועל כן לירידה בנטייה לחיפוש ניידות ואפשרויות במקומות אחרים. מכיוון שהסקר נערך על פני תקופה ארוכה כבכל שנה מחודש מרץ עד חודש דצמבר הרי ניתן היה השנה להפריד בין תשובות שניתנו בתקופות שונות של השנה עם התפתחות משבר הקורונה. - תקופת הסגר הראשון - גל עוצמתי ראשון של המגפה - 2020 ברבעון השני של תחושת "סוף העולם" ששררה באוויר - כשנשאלו מנהלי משאבי אנוש - מה הכי "שלעובדים יהיה מקום לחזור אליו". אין ספק, 72% חשוב לעובדים בתקופה זו ענו 2020 תשובה המשדרת חשש ולחץ כבד מהעתיד לקרות - מהבאות. בסוף שנת שיעור המנהלים שענו כך. במקביל הוליד החשש גם ירידה מסויימת 40%- ירד ל בחיפוש אלטרנטיבות ואפילו עלייה בשביעות הרצון הכללית של העובדים. לשאלה 47% "האם אתה חושב שאתה מקבל שכר הולם את תפקידך" ענו השנה חיובית בלבד בשנה קודמת.שיפור ניכר בעיקר אצל הגברים שאחוז העונה 42% לעומת . לשאלה האם העובדים ממצים לדעתם את 52%- ל 46%- חיובית עלה בקרבם מ בלבד בשנה 54% בחיוב לעומת 61% כישוריהם בתפקידם הנוכחי, ענו השנה קודמת. אחוז גבוה יותר של עובדים השנה הביע את רצונו להתקדם בארגון בו , ופחות עובדים השנה מעוניינים לחפש 79% השנה לעומת 82% הם עובדים בשנה קודמת). הרצון להישאר 40% לעומת 33%( אלטרנטיבות במקומות אחרים במקום העבודה לעבור ביחד את תקופת המשבר, מצא את ביטויו גם בביטחון ציינו שרמת הביטחון שלהם 34% . שהעובדים משדרים כלפי מקום העבודה שלהם טענו בפחתה. בטחון זה כמעט אחיד בכל קבוצות הגיל. באופן 17% עלתה ורק תהילה ינאי CofaceBdi מנכ"ל משותף הנמצאים בגיל שמאפיין בדרך כלל חשש למצב התעסוקה 50- מפתיע גם בני ה שלו - חוששים פחות ורמת הביטחון גם שלהם עלתה. כמעטשנתיים חלפו מאז תחילתמשבר קורונה וכיום אנו עדים למחסור חמור בכוח מהמעסיקים 65%- אדם. מסקרים שונים שנערכו בתקופה האחרונה עולה כי כ מדווחים על קושי בגיוס עובדים ולא רק בתחומי ההיטק, גם במשרות זוטרות יותר - במסחר קימעונאי וסיטונאי, מסעדנות ומלונאות - מה שמביא מעסיקים רבים להציע למועמדים שורה של תמריצים שלא נראו בעבר כמו גמישות בשעות העבודה, שכר גבוה, מענקי חתימה ועוד. כיום כשהקושי לגייס עובדים כה רב, נאלצים המעסיקים לחשוב באופן יצירתי, לעמוד בתחרות ולהיות אטרקטיביים יותר מהמתחרים - קיצוניות מוחלטת לתחושה שהיתה בתחילת משבר הקורונה בו מנהלי משאבי האנושהשיבו כי מהשהכי חשוב לעובד הוא "שיהיה לו מקום לחזור". "Great Resignation גל ההתפטרויות אינו רק מקומי אלא גלובלי ואף זכה לכינוי " ומומחים מזהירים כי מדובר בתופעה שלא היתה כמותה בהיסטוריה הארגונית. אומריםתמיד שהעםשלנו - העם היהודי - מתלכד בתקופותמשבר. גם אםמשבר הקורונה לא בהכרח הוציא רק את הטוב והמאחד מכולנו, הרי בכל זאת בשוק התעסוקה מרבית העובדים שידרו הערכה להתנהלות החברות בהן הם עובדים ציינו שההתנהלות בתקופת 82% . ולדרכי הניהול וההתמודדות של המנהלים ציינו שההתנהלות לא הייתה טובה. 6% סבירה ורק 12% , הקורונה הייתה טובה והתעשייה 90% הפרמצבטיקה 88% האחוזים הגבוהים ביותר נתנו בענפי ההייטק .73% ובמגזר הציבורי 74% . הציונים הנמוכים ביותר נתנו בענפי השירותים 86% ההפתעה המרכזית של המשבר הייתה ללא ספק ההצלחה הגדולה של העבודה מהנשאלים אמרו שהעבודהמהביתאפקטיבית 50% מהבית. בתחילתהמשבר רק טוענים שלא יעיל לעבוד 3% , ורק 68%- אך תוך מספר חודשים עלה מספרם ל בלבד סבורים שהיעילות נמוכה מזו של עבודה מהמשרד. 8%- מהבית ו מנהלים במשק הישראלי ורצינו 190 ביצענו סקר בקרב 2021 בחודש נובמבר לבדוק מה נותר ממודל העבודה ההיברידי שהחל בתחילת משבר קורונה וגילינו מאפשרות 80% מהחברות מאפשרות מודל עבודה היברידי אך כמעט 56% כי זאת רק ליום או יומיים מהבית בלבד. מהחברותסבורות שלא ימשיכו במודל ההיברידי בטענה 20% מהסקר עולה גם כי כי העבודה מהבית פוגעת ביעילות, חוסר יכולת לנהל עובדים מרחוק ותחושת חוסר של אובדן שליטה של המנהלים, ניצול לרעה מצד העובדים, פגיעה במעורבות העובדים, קושי בזימון פגישות, קושי לעובדים עם ילדים קטנים לעבוד מהבית. , שאלנו את העובדים ממה 2020 אבל בסקר שנערך מוקדם יותר, בסוף שנת השיבו כי הופתעו שאפשרי לעבוד מהבית, 24%- הם הופתעו בעיקר השנה ו הופתעו שניתן לנהל 16% . הופתעו מכך שחשו טוב בעבודה מהבית 13% ועוד הופתעו לטובה מכך שהמנהלים סומכים עליהם 9% . אפילו סיעור מוחות בזום הופתעו מכך שהמשרד חסר להם. ואולי נתון 16% באופן מוחלט. אבל במקביל גם מעניין במיוחד - העבודה מהבית לא גרמה לירידה ברף הלחץ בו נתונים העובדים מהעובדים דיווחו 9% בישראל ועליו דיווחנו כבר בשנים קודמות. באופן מפתיע רק דיווחו דווקא 33%- שהעבודה מהבית הורידה את מפלס הלחץ בעבודה, בעוד ש על עלייה המסקנה העיקרית מהשנה האחרונה הינה כי המודל ההיברידי המשלב עבודה במשרד עם לעיתים עבודה מהבית (ברמה זו או אחרת) הוא הנכון כעת, אז מדוע כ"כ הרבה חברות בוחרות להחזיר את עובדיהן למשרה מלאה במשרדים?. , שוק העבודה עומד בפני אתגרים רבים 2021 אין ספק שכיום, סופה של שנת ועל המעסיקים מוטלת משימה גדולה של העלאת מחויבות העובדים לארגון והעמקת הקשר הרגשי. אנו מזמינים אתכם להצטרך למאות חברות שמבצעות דרכינו סקרים פנים ארגוניים המאפשרים להם לחוש את הדופק של עובדיהם בתקופה מורכבת זו.

5 החברות שהכי טוב לעבוד בהן דירוג החברות ש"הכי טוב לעבוד בהן" 2021 , מאי TheMarker שער מגזין 2019 , מאי TheMarker כנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן בשיתוף עם מגזין Coface Bdi ע"י 2005 דירוג החברותש"הכי טוב לעבוד בהן" הושקבשנת בכלשנהבכנסמשותף. הדירוג זוכה TheMarker ומפורסםמאז יחדעםמגזין להתעניינותעצומה בקרבמנהלי החברותהמובילותבמשק. עוצמתו של הדירוג נעוצה,ביןהיתר,בכךשהואגורםלחברות"להביטבמראה" ולבחוןאת עצמן. בנושאחשוב זה, ישלחברותבמשק וגםלעובדיהן נקודתהתייחסות ייחודית חשובה המאפשרת להם להעריך אתשוק התעסוקה בישראל. דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן הינו דירוג ייחודי אשר מהווה חלק אינטגרלי הינו רב מימדי, ומורכב BdiCode למובילות ולמצוינות עסקית. דירוג BdiCode מדירוג משקלול של מספר רב של תחומים ומאפיינים, הן בהיבט האיכותי והן בהיבט הכמותי, כאשר ההנחה העומדת בבסיסו היא שרק השילוב של מדדים כמותיים וערכיים-איכותיים הוא המפתח להצלחת החברה. בין המדדים האיכותיים, כאמור, משתלב המדד של עד כמה טוב וכדאי לעבוד בחברה ועד כמה רוצים לעבוד בה. משבר הקורונה , המשק הישראלי הציג 2021 על רקע מבצע חיסונים יעיל ומהיר, בתחילת שנת ירידה משמעותית בתחלואה ובהתאם הוסרו מגבלות רבות שהביאו להתנעה מחדש של הפעילות הכלכלית. עם זאת, נכון לכתיבת שורות אלו, על רקע וריאנטים שונים של הנגיף, ישנה עלייה מחודשת ברמת התחלואה, כאשר נראה כי המשבר טרם הסתיים וקשה להעריך את מלוא השלכותיו על משקי הבית והחברות הפועלות במשק הישראלי. , על שוק התעסוקה, 2021 בחודש אפריל CofaceBdi מניתוח מיוחד שביצעה 84% מנהלי משאבי אנוש ממגוון חברות במשק הישראלי, עולה כי 150 בקרב מהחברות העידו כי קשה להן יותר לגייס עובדים בהשוואה לתקופת הטרום קורונה. מהחברות שהשתתפו בסקר - דיווחו כי חל קיטון במספר פניות 59% , כמו כן המועמדים בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה.

6 דירוג החברות ש"הכי טוב לעבוד בהן" (המשך) כנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן מגזין העסקים של ישראל magazine 2021 החברות המדורגות 100 התפלגות מגזריתשל האם את/השוקל/ת לבצע הסבה מקצועית? הייטק וטכנולוגיות מתקדמות 43% פיננסים 16% שירותים 8% מסחר 14% תעשיה 6% אחרים 13% לא 76% כן 24% מהחברות ציינו כי חל גידול במספר המשרות הפתוחות לאיוש בהשוואה 75% מהחברות הגדילו בעקבות 38% לאותה תקופה אשתקד. עוד עולה מהדו"ח כי מצוקת הגיוס את השכר המוצע למועמדים בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה. ביקשה Coface Bdi על רקע התאמת שוק העבודה להשלכות הקורונה, חברת 56% לבחון את נושא שילוב העבודה מהבית ומהמשרד. ממצאי הסקר העלו כי מהחברות השיבו כי נכון לזמן ביצוע הסקר הן עבדו במודל היברידי המשלב עבודה 190 בקרב 2021 מהבית עם עבודה במשרד. הסקר נערך במהלך חודש נובמבר מועסקים לפחות, לא כולל חברות שמודל העבודה ההיברידי אינו 10 חברות עם רלוונטי לפעילותן. מאפשרים לעובדים 40%- בקרב אלו שציינו כי הם עובדים במודל היברידי, קרוב לכ מעריכים כי ימשיכו לעבוד 80%- לעבוד בממוצע יומיים בשבוע מהבית, כאשר כ הנותרים אשר עובדים נכון 20%- במתכונת המשלבת עבודה מהבית באופן קבוע וכ למועד ביצוע הסקר במודל היברידי העריכו כי הן לא ימשיכו במתכונת זו באופן קבוע. בין הסיבותשהועלו בקרב אלו אשר אינם צפויים להמשיך במודל ההיברידי נציין את הפגיעה ביעילות, חוסר יכולת לנהל עובדיםמרחוק, פגיעה במעורבותהעובדים ועוד. בניתוח לפי אזור גיאוגרפי, באזור הדרום שיעור החברות שציינו כי הם עובדים מהחברות השיבו 45% , באזור הצפון רק 67% , במודל ההיברידי הינו הגבוה ביותר שעובדים במודל היברידי. המשאב האנושי מודעות ההנהלות בעניין המשאב האנושי, אשר התפתחה באופן משמעותי בשנים האחרונות, הינה גבוהה מתמיד ונותנת את ביטויה במשאבים כספיים וניהוליים שמוכנות ההנהלות להשקיע בעובדיהן. מנגד, בשעות משבר, ניכר שמודעות זו באה לידי ביטוי גם ביישום מהלכי התייעלות, שבהם נעשה ניסיון לצמצם את היקף הפיטורים או אפילו מניעתם. עשרות הפניות שאנחנו ממשיכים לקבל לאורך כל השנה מדרגי הניהול הבכירים במשק, במטרה לבחון את מדיניות החברה ואת הצעדים שעליה לנקוט על מנת לשפר אתשביעות רצונםשל העובדים, מעידה על חשיבות ההון האנושי לכל חברה. חברות המעריכות את ההון האנושי כמשאב הכרחי בהגשמת החזון של החברה ומשקיעות בו, יוצרות בדרך כלל "נורמה ארגונית" של ניהול ברמה גבוהה והזדהות של העובדים עימן, אלה הם תנאים חיוניים והכרחיים להישגים פיננסים, להמשך צמיחה, להצטיינות, להצלחת החברה ולהגשמת החזון. ואכן, חברות שמובילות בתחומן, בעלות חוסן פיננסי, חברות המצליחות בהתמודדות בשווקים התחרותיים, חברות עסקיות שהפכו למותגים, הן אותן חברות שמשכילות ליצור מקום עבודה שטוב לעבוד בו, ורוצים לעבוד בו, מקום שמבטיח יציבות תעסוקתית, המקנה את תחושת השותפות והרגשת הבית.

7 החברות שהכי טוב לעבוד בהן (לפי תחום לימודים) התפלגות המשיבים בחיוב לשאלה - האם אתה עוסק במהשלמדת? 100% 80% 60% 40% 20% 0 87% 85% 78% 73% 69% 68% 48% 51% 65% 46% הנדסה הנדסאים / טכנאים מדעים רפואה כלכלה/ מנהל עסקים ראיית חשבון הנהלת חשבונות משפטים מדעי הרוח מדעי החברה מדעי המחשב 62% 2020 , בכנס החברת שהכי טוב לעבוד בהן CofaceBdi תהילה ינאי, מנכ"ל משותף מקום המעניק הכשרה וקידום מקצועי ופועל לרווחת העובדים, מאפשר את האיזון העדין בין החיים המקצועיים לחיים האישיים וכמובן, מתגמל את העובדים בתנאי העסקה נאותים. איך דירגנו המתודולוגיה לפיה דירגנו את החברות שהכי טוב לעבוד בהן הינה רב שכבתית ובנויה ממספר שלבים ומתהליך בדיקה מתמשך על פני תקופה של כשנה. בשלב נסקרים) 2,000 הראשון, ערכנו, כמדי שנה, מבחן מקדים בקרב מדגם מייצג (מעל של אוכלוסיית המועסקים, לבחינה ושקלול הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה. מתוצאות שלב מקדים זה של הסקר, התברר כי קיימים מספר משתנים בולטים הבונים את מערכת השיקולים וההעדפות של העובד. כל אחד ממשתנים אלו קיבל משקל שמשמש בהמשך העבודה לניתוח התוצאות. ככל שמקום העבודה מצטיין במשתנה שחשיבותו גבוהה יותר לעובד, כך גדל הציון הכולל שקיבל. התוצאות שהתקבלו בסקר הרחב שנערך בשלב השני (עשרות אלפי מועסקים), משוקללותבדירוג בהתאם למשקולותשנקבעו בסקר המקדים ובוחנותאתמערכת השיקולים וההעדפות של העובד. השלב השני כולל סקרי שכירים המתבצעים ברחבי הארץ, שבהם נשאלו מועסקים שאלות לגבי מקום עבודתם ומקום העבודה המועדף עליהם. התוצאות נותחו תוך מתן משקל לחשיבות כל משתנה (משקל שהתקבל עפ"י תוצאות המבחן המקדים, כאמור לעיל). במהלך השנה הורצו סקרים בפיזור גאוגרפי לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, בין רבבות מועסקים בגילאים שונים, כולל סקרים פנים ארגוניים. הסקר נערך בפיזור זמן על פני תקופה של כשנה, כדי להימנע מהטיות הנובעות מפרסומים, ידיעות, כתבות, מסעות פרסום ומאמרים שליליים או חיוביים. כל מועסק התבקש לתת ציון למקום עבודתו הנוכחי בהתייחס לכל אחד הינו הציון הטוב 10 , כאשר 10- ל 1 מהמשתנים החשובים לעובדים, ציון שהינו בין הגרוע ביותר. השאלה הנוספת שעליה התבקש כל אחד 1 ביותר, ובהתאמה בסקר לענות הייתה להגדיר שמות של מקומות עבודה שבהם היה רוצה לעבוד או ממליץ לחבריו לעבוד, כולל החברה שבה הוא מועסק.

8 דירוג החברות ש"הכי טוב לעבוד בהן" (המשך) סקרי שטח במסגרת דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בקרב אוכלוסיית הסטודנטים השנה בוצע הסקר הפנים ארגוני בקרב עשרות חברות מובילות במגזרי פעילות מגוונים. כוונתנו היא להמשיך ולהרחיב את השימוש בסקר הפנים ארגוני משנה לשנה למספר רב של חברות, ואכן אנו חשים בפתיחות גוברת מצד החברות שאליהן אנו פונים בעניין זה. העשירייה הראשונה בדירוג מתפרסם זו Coface Bdi דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל של חברת ברציפות. חברת מיקרוסופט הצליחה לשמור על מיקומה בפסגת 17- השנה ה דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל. למקום השני עלתה חברת ביטוח ישיר שדורגה אשתקד במקום השלישי. התעשייה האווירית דורגה במקום השלישי מקומות 7 לאחר שהייתה במקום השני בדירוג הקודם. אפלייד מטריאלס קפצה ודורגה השנה במקום הרביעי. אשתקד למקום החמישי בדירוג 14- מהמקום ה SAP זינוק מרשים רשמה חברת השנה. בחמישייה השנייה מדורגות בהתאמהקבוצתשטראוס, סייברארק תוכנה, חברתהחשמל לישראל, בנקהפועלים וגוגל ישראלאשרחותמתהעשירייההראשונה. השנה יש שינויים רבים בעשירייה המובילה בדירוג החברות, ולאחר שחברת , השנה חזרו 2020 החשמל ובנק הפועלים נעדרו מהעשירייה הראשונה בדירוג , בהתאמה. מבין החברות שהתברגו השנה 9- וה 8- אליה והתברגו במקומות ה לעשירייה הראשונה ישנן שש חברות מתחום ההייטק והטכנולוגיה, שתי חברות מענף הפיננסים, חברה אחת מענף התעשייה וחברה אחת מענף התשתיות. חברות וביקשנו נתונים לגבי 500- בנוסף לסקרי העובדים, פנינו ליותר מ המאפיינים של משאבי האנוש בארגון ורמת ההשקעה בהם, וגם הנתונים הללו שוקללו לדירוג הסופי. במערך הדירוג השתלבו, גםהשנה, סקר מועסקים גם בקרב אוכלוסייתהסטודנטים (אוניברסיטאות ומכללות), וסקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש בחברות המובילות במשק. הם התבקשו להעריך א ת החברות שטוב לעבוד בהן מהמגזר שלהם וממגזרים אחרים במשק. הדירוג משלב בתוכו תמהיל של עמדות ותפיסות, של עובדים כלפי חברתם וכלפי חברות אחרות. עובדים הנשאלים לגבי מקומות עבודה הרצויים להם מתבססים גם על מידע הזמין להם מחברים, מפרסומים, ומהיכרות של קשרי עבודה עם אותן חברות. על מנת למנוע הטיות ולהקיף מגוון רב של דעות, בוצעו הסקרים לאורך השנה ובפיזור ארצי. האם את/ה חושב/תשאת/ה מקבל/תשכר ההולם אתתפקידך? לא 58% כן 42% כן 47% לא 53%

9 החברות שהכי טוב לעבוד בהן סקרי שטח במסגרת דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בקרב אוכלוסיית הסטודנטים 100% 80% 60% 40% 20% 0% שיעור המשיביםשענו בחיוב על השאלה האם יציעו את עצמם (לפי קבוצת גיל) לתפקיד ניהולי בארגון במידה ויתפנה 69% 72% 45 עד 36 גילאי 35 עד גיל ומעלה 46 גיל 58% בדירוג הסופי ובשקלול נכללו רק חברות המעסיקות מעל מאה עובדים. מרבית החברותשדורגו השנהמעסיקותמאות ואלפי עובדים. בסה"כ הוזכרו ונסקרו למעלה המועדפות על אוכלוסיית המועסקים בארץ. 100 חברות, ומתוכן דורגו 1,000- מ חברותפיננסים, 16%, חברותהייטק וטכנולוגיה 43% השנהמיוצגותבדירוג בין היתר חברות תעשייתיות 6% , מתחום השירותים 8% , חברות מתחום המסחר 14% מדרגת Coface Bdi והיתר פועלות בענפים נוספים. בנוסף לדירוג הכללי, חברת את החברות שהכי טוב לעבוד בהן גם בענפים בולטים ביניהם: הייטק וטכנולוגיה, פיננסים, מסחר ועוד. במסגרת הדירוג גם השנה נבחנה השאלה האם העובדים שוקלים לבצע הסבה אשתקד. 29% מהמשיבים השיבו בחיוב לשאלה זו, לעומת 24% מקצועית, כאשר האם את/ה בודק/ת אפשרויותתעסוקה מחוץ לארגון מפעם לפעם? לא 67% כן 33% כמו כן, נרשמה ירידה בשיעור העובדים הבודקים אפשרויות תעסוקה מחוץ לארגון בשנה 40% בלבד השיבו בחיוב לשאלה זו השנה, לעומת 33% , מפעם לפעם שעברה. נציין כי בקרב עובדי ההייטק, שיעור העובדים המחפשים תעסוקה מחוץ אשתקד. 47% , לעומת 39% לארגון מפעם לפעם עמד השנה על מה הכי חשוב לעובדים במסגרת הדירוג, העובדים נשאלים על הפרמטרים החשובים ביותר עבורם ממקום העבודה. מניתוח עמדות העובדים לגבי חשיבות המשתנים עולה כי המשתנה שעמד השנה בראש מערכת השיקולים של העובד, בדומה לאשתקד, הינו יחסי עבודה. ניהול ממונה ישיר דורג במקום השני. חשיבות הפרמטרים יציבות תעסוקתית ושכר ותנאים נלווים דורגו במקומות השלישי והרביעי בהתאמה. הגשמה עצמית דורג חמישי, ואחריו דורג אתגר ועניין מקצועי במקום השישי. במקום השביעי דורג המשתנה קידום מקצועי ואחריו חוסן החברה. גיבוש חברתי ורווחה וגמישות בשעות העבודה דורגו במקומות בהתאמה. 10- וה 9- ה

10 סקרי שטח במסגרת דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן בקרב אוכלוסיית הסטודנטים כאשר בוחנים את נושא "יחסי העבודה" על פני המגזרים העסקיים השונים, בולטת מאד העובדה כי העובדים בכל הענפים מעניקים לפרמטר זה חשיבות גבוהה יותר מכל הפרמטרים האחרים, ללא יוצאים מן הכלל. נתון מעניין נוסף שעולה מהסקר הוא שעובדי ההיי-טק מעניקים חשיבות גבוהה יחסית לנושא האתגר והעניין המקצועי שדורג השנה במקום השלישי בחשיבותו אחרי יחסי עבודה ושכר ותנאים נלווים. סקר פנים ארגוני שאיפתנו, כפי שציינו, היא להרחיב את שיעור ההשתתפות של החברות בשאלון פנים ארגוני. זוהי עבורנו נקודת מבט נוספת, המחזקת את מודל הדירוג ומאזנת את השקפותיהם של עובדים מחוץ לארגון ושל עובדים בארגון עצמו. עובדים מחוץ לארגון מושפעים כמובן על ידי הסביבה ומתבססים בתשובותיהם על מידע הזמין להם מהיכרות של קשרי עבודה עם אותן חברות, מחברים, משפחה, כתבות בכלי התקשורת (שליליות וחיוביות), פרסומים שונים ומסעות פרסום של החברות. בסקר הפנים ארגוני אנו מבצעים סקר (בהסכמת הארגון) בקרב עובדי הארגון. עצםקיוםסקר זה ובכלל תרבותמשוב פניםארגונית, מחזקתאתתחושתהעובדים כי קולם נשמע וכי הם תופסים מקום חשוב בסולם העדיפויותשל הנהלת החברה. עבור המנהלים, ניתוח תוצאות הסקר מהווה משוב וכלי משלים לזיהוי תהליכים, נקודות לשיפור, הכרת תכונות העובדים והשקפותיהם, וכן הכוונת מדיניות שתמקסם אתהתועלתמהתקציביםשל משאבי האנושהעומדים לרשותהחברה. הניתוח מאפשר גם לחברה לקבל נקודות התייחסות למדדים בקרב אוכלוסיית החברות המשתתפות בסקר פנים ארגוני, כמו למשל איזה אחוז מעובדי החברה הצביע עבורה כמקוםשטוב לעבוד בו, ואיך הנתון הנ"ל עומד ביחס לחברות אחרות בענף שבו פעילה החברה ובכלל. דירוג החברות ש"הכי טוב לעבוד בהן" (המשך)

11 סקרי שטח במסגרת דירוג החברותשהכי טוב לעבוד בהן בקרב אוכלוסיית הסטודנטים החברות שהכי טוב לעבוד בהן

12 החברות שהכי טוב לעבוד בהן TheMarker 6.12.21- עבודה מרחוק פורסם ב

13 החברות שהכי טוב לעבוד בהן לעבוד בהן 2021 דירוג תהילה ינאי מנכ״ל משותף שהכי טוב דירוג החברות CofaceBdi , תהילה ינאי, מנכ"ל משותף TheMarker מימין לשמאל: איתן אבריאל, עורך מגזין קובי הבר מנכ״ל ביטוח ישיר ;CofaceBdi מימין לשמאל: תהילה ינאי, מנכ"ל משותף TheMarker כנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן בשיתוף מגזין

14 2019 , בכנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן CofaceBdi תהילה ינאי, מנכ"ל משותף (המשך) TheMarker כנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן בשיתוף מגזין החברות שהכי טוב לעבוד בהן

15 Time To Know אורי בנדט, מנהל מוצר, סנדרה מלמד דדון, מייסדת שותפה INGENI ומנכ"לית יניב גרטי, מנכ"ל אינטל ישראל איילת גביש, סמנכ"ל משאבי אנוש מאנדיי.קום זכרונות מכנסים קודמים טרום הקורונה Cyberark זהר תדמור, דירקטור משאבי אנוש שמעון דנאי, בעלים חברת אופרן ;CofaceBdi מימין לשמאל: איל ינאי, מנכ"ל משותף דודי בן דוד, מנכ"ל תדלוק ישיר רונית סבח, סמנכ"ל משאבי אנוש קונה אורי רובינוביץ, משנה למנכ"ל ב.ס.ס.ח החברה הישראלית לביטוח דפנה קליינר, סמנכ"ל משאבי אנוש ביטוח ישיר ניס אגמון, משנה למנכ"ל מנהל חטיבת משאבים כלל ביטוח החברות שהכי טוב לעבוד בהן עו"ד קרן זיו, משרד עו"ד קרן זיו ; שי פרמינגר, CofaceBdi מימין לשמאל: אליאנה נץ רפאלי, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי סליקת תשלומים ERN מנכ"ל עו"ד שרון נהרי, משרד עו"ד שרון נהרי ושות'

16 בתקשורת

17 החברות שהכי טוב לעבוד בהן

18 החברות שהכי טוב לעבוד בהן שוק העבודה בישראל חלה ירידה משמעותית 2021 בעקבות מבצע החיסונים בתחילת שנת בתחלואה, ובהתאם הוסרו מגבלות רבות שהביאו להתנעה מחדש של הפעילות הכלכלית. עם זאת, נכון לכתיבת שורות אלו, על רקע וריאנטים שוניםשל הנגיף, ישנה עלייה מחודשת ברמת התחלואה, כאשר נראה כי המשבר טרםהסתיים וקשה להעריך אתמלואהשלכותיו עלמשקי הבית והחברות הפועלות במשק הישראלי. על רקע משבר הקורונה, שוק העבודה עובר שינויים. כיום עם העלייה בביקוש לעובדים, לעובדים יש הרבה יותר אפשרויות מבעבר, שבהתאם מנסים אפשרויות תעסוקה חדשות. דרישות העובד כיום אינן מסתכמות רק בתנאי השכר, ובאות לידי ביטוי בתנאים מסביב, כגון: גמישות בשעות העבודה, עבודה מהבית, ניהול מכיל ועוד. , על שוקהתעסוקה, 2021 בחודשאפריל Coface Bdi מניתוחמיוחדשביצעה חברת 84% מנהלי משאבי אנוש ממגוון חברות במשק הישראלי, עולה כי 150 בקרב מהחברות העידו כי קשה להן יותר לגייס עובדים בהשוואה לתקופת הטרום מהחברות שהשתתפו בסקר - דיווחו כי חל קיטון במספר 59% , קורונה. כמו כן מהחברות ציינו כי 75% . פניות המועמדים בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה חל גידול במספר המשרות הפתוחות לאיוש בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. מהחברות הגדילו בעקבות מצוקת הגיוס את השכר 38% עוד עולה מהדו"ח כי המוצע למועמדים בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה. לבחינת מצבו של שוק העבודה המקומי ביחס לשאר OECD מעיבוד נתוני ה- , עולה כי העובד הישראלי מספק פריון, המוגדר 2020 המדינות בארגון בשנת מהממוצע בקרב החברות בארגון, זאת 12%- כתוצר לשעת עבודה, הנמוך בכ ממקם את OECD מדינות ה- 37 . דירוג 2019- ב 22%- לעומת פריון הנמוך בכ 52.4- עם כ 21- פריון העבודה השעתי הממוצע של העובד הישראלי במקום ה דולרים בארגון כולו. 59.3 דולרים, זאת לעומת ממוצע של 1,783- הסתכמו בכ 2020- מספר שעות העבודה הממוצעות לעובד ישראלי ב .2019 יותר בשנת 9%- יותר מהממוצע בארגון, זאת לעומת כ 6%- שעות, כ כמו כן מניתוח נתוני הזמן המוקדש לפנאי (כולל זמן לשינה) בארגון, עולה כי שעות ביממה לפנאי בלבד, 13.7- שעות הפנאי בישראל הן מהנמוכות בארגון, כ שעות בכלל הארגון. נוסיף כי שיעור המועסקים העובדים 15- לעומת ממוצע של כ , זאת בהשוואה 15.4% שעות ומעלה) עומד בישראל על 50( הרבה שעות בשבוע בכלל הארגון. 11%- לכ עמדה 2020 בשנת OECD המשכורת השנתית הממוצעת בקרב חברי ארגון ה- אלפי דולרים, בעוד העובד הישראלי נאלץ להסתפק במשכורתשנתית 43.8- על כ פחות מכלל הארגון. במדינות כגון 10%- אלפי דולרים, כ 39.3- ממוצעת של כ ארצות הברית, איסלנד ולוקסמבורג, לעומת זאת, נהנים העובדים משכר שנתי אלפי דולרים. 65- ממוצע הגבוה מ מיליוני משרותבממוצע, 3.4- עמד מספר משרותהשכיר בישראל על כ 2020 בשנת לעומת אשתקד. היחס בין הגברים לנשים מסך המועסקים 10%- קיטון של כ .48% והנשים 52%- נשמר, כאשר הגברים אחזו בנתח של כ ביחס לשנה הקודמת 7%- רשם גידול של כ 2020 השכר החודשי הממוצע בשנת שקלים. נתוני השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר מראים כי 11,530 ועמד על בין העובדים שנהנו מעליות השכר הגבוהות והמשמעותיות ביותר בשנה זו, ניתן . הענפים המתגמלים 9.2% לציין את עובדי פעילויות בנדל"ן, אשר נהנו מעלייה של הם: כרייה וחציבה 2020 ביותר ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת שקלים), ושירותים פיננסים וביטוח 23,892( שקלים), מידע ותקשורת 25,807( שקלים). בצדו 19,555( שקלים) ואספקת חשמל, מים ושירותי ביוב 19,603( 5,101 השני של המטבע, ניתן למצוא את ענף שירותי אירוח ואוכל עם שכר של שקלים. 6,483 שקלים ושירותי ניהול ותמיכה עם שכר של 190- , בקרב כ 2021 בחודש נובמבר Coface Bdi ניתוח נוסף שביצעה חברת 56%- חברות במשק הישראלי לבחינת נושא מודל העבודה ההיברידי, עולה כי כ מהחברות השיבו כי הן עובדות כיום במודל היברידי המשלב עבודה מהבית עם מאפשרים 40%- עבודה במשרד. בקרב אלו שעובדים כיום במודל היברידי, קרוב לכ מעריכים כי ימשיכו 80%- לעובדים לעבוד בממוצע יומיים בשבוע מהבית, כאשר כ לעבוד במתכונת המשלבת עבודה מהבית באופן קבוע. )OECD (עיבוד נתוני ה- פריון ושעות עבודה בישראל ובמדינות נבחרות בעולם )OECD , באלפי דולרים, עיבוד נתוני ה- 2020 (לשנת משכורתשנתית ממוצעת בישראל ובמדינות נבחרות בעולם 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 ארה"ב אוסטרליה שבדיה קנדה לוקסמבורג איסלנד גרמניה OECD מקסיקו יוון איטליה ספרד 69.4 55.2 47.0 67.5 65.9 54.3 45.6 39.3 55.3 53.7 43.8 16.2 27.2 37.8 37.9 בלגיה צרפת 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0 ארה״ב שבדיה בריטניה בלגיה אוסטרליה קנדה צרפת ספרד OECD יוון גרמניה איטליה ישראל מקסיקו 1,767 1,424 1,367 1,481 1,683 1,644 1,402 1,687 1,728 1,332 1,559 1,783 2,124 86.1 79.2 76.0 78.9 60.5 59.2 64.2 69.3 63.1 59.3 52.4 38.0 22.4 פריון עבודה של עובד לשעה (בדולרים) 2020 שעות עבודה ממוצעות לאדם בשנת בריטניה 47.1 80.5 1,577 ישראל

החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2021 קיימו את הכנס TheMarker ומגזין CofaceBdi השנתי בנושא החברות שהכי טוב לעבוד בהן. , מנכ“למשותף תהילה ינאיבמפגשחשפההגב‘ אתדירוגהחברותשהכי טוב לעבודבהן. CofaceBdi 2021

דירוגים 22 החברות שהכי טוב לעבוד בהן - דירוג 25 החברות שהכי טוב לעבוד בהן - תחומי פעילות 2 0 2 1

לא כל החברות המדורגות השתתפו בסקר פנים ארגוני 22 החברות שהכי טוב לעבוד בהן  המשך טבלה דירוג "הכי טוב 2021 " לעבוד שם החברה bdi code 2021 תחום פעילות דירוג בתחום הפעילות מספר מועסקים דירוג "הכי טוב 2020 " לעבוד פרופיל בעמוד 1 מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח 103 תוכנה 1 *2,000 28 1 2 ביטוח ישיר )איי.די.איי. חברה לביטוח( 75 ביטוח 1 1,462 30 3 3 התעשייה האווירית לישראל 8 הייטק /אלקטרוניקה בטחונית 1 14,331 29 2 4 אפלייד מטריאלס ישראל 164 היי טק/אלקטרוניקה 1 *1,500 - 11 5 SAP 188 תוכנה 781 2 - 14 6 קבוצת שטראוס 29 מזון ומשקאות 1 7,320 - 6 7 סייברארק תוכנה 135 תוכנה 3 1,689 - 5 8 חברת החשמל לישראל 3 תשתיות לאומיות 1 11,391 - 15 9 בנק הפועלים 10 בנקאות ושירותים פיננסיים 1 8,708 32 16 10 גוגל ישראל - אינטרנט - 1 - 9 11 אלביט מערכות 5 הייטק /אלקטרוניקה בטחונית 2 16,676 - 4 12 ישראכרט 96 כרטיסי אשראי 1 1,442 - 13 13 (74) אינטל אלקטרוניקה אינטל ישראל 2 הייטק /רכיבים אלקטרוניים 1 13,700 - 10 14 מקורות חברת מים 41 תשתיות לאומיות 2 2,067 34 26 15 סיילספורס ישראל - תוכנה - 4 35 - 16 max 141 כרטיסי אשראי 2 1,199 - 18 17 רפאל - מערכות לחימה מתקדמות 20 הייטק /אלקטרוניקה בטחונית 3 8,000 - 12 18 בנק לאומי לישראל 12 בנקאות ושירותים פיננסיים 2 *9,239 36 8 19 אמדוקס 9 תוכנה 5 25,875 - 7 20 פלייטיקה 23 אינטרנט 2 3,800 - 17 21 צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה 24 תוכנה 6 5,314 - 20 22 אדמה פתרונות לחקלאות 11 תעשית מחצבים/ כימיקלים 1 5,663 37 22 23 - כרטיסי אשראי לישראל Cal 106 כרטיסי אשראי 3 1,360 - 25 24 פייפאל ישראל - אינטרנט - 3 - 27 25 חברת פרטנר תקשורת 67 תקשורת ואינטרנט 1 2,655 - 24 26 הכשרה חברה לביטוח 132 ביטוח 438 2 - 32 27 טבע תעשיות פרמצבטיות 1 פרמצבטיקה וקוסמטיקה 1 *42,535 - 30 28 מימון ישיר - בנקאות ושירותים פיננסיים - 3 38 28 29 בנק דיסקונט לישראל 18 בנקאות ושירותים פיננסיים 4 8,027 - 29 30 תנובה- מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל 28 מזון ומשקאות 2 *6,500 - 34 31 אסם השקעות 56 מזון ומשקאות 3 *4,000 - 21 32 דל טכנולוג'י אנד סולושנס ישראל 205 תוכנה 7 *190 - 33 33 ebay - אינטרנט - 4 - 36 34 ווסטרן דיגיטל ישראל 263 הייטק /רכיבים אלקטרוניים 920 2 - 19 35 MSD - פרמצבטיקה וקוסמטיקה - 2 - 42 36 קבוצת תדהר 118 בניה 900 1 39 35 37 סופר-פארם )חנויות הרשת והמשרד המרכזי( 37 מסחר קמעונאי וסיטונאי 1 *9,000 40 23 38 ICL 6 תעשית מחצבים/ כימיקלים 2 11,744 41 38 39 בנק מזרחי טפחות 21 בנקאות ושירותים פיננסיים 5 6,684 - 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=