משרדי עורכי הדין המובילים - BDI CODE 2021

2 0 2 1 משרדי עורכי הדין המובילים

2 0 2 1 משרדי עורכי הדין המובילים

2 השונים. CofaceBdi חוברת זו הינה תוצאה של מאמץ משולב של מערכי תו ד ות רבות נתו נ ות לכל עובד י החברה שתרמו להפקת החוברת, , למחלקת ההפקה, למערך טכנולוגית המידע והמחשוב, BdiCode למנהלי דירוג - לפיתוח עסקים, לצוותי המחלקה הכלכלית, למחלקה הבינלאומית, למחלקת שיווק ומכירות, למחלקה למידע שיווקי וסקרי שוק ולמחלקת איסוף הנתונים. ״הפרסום״), לרבות שמות וסימנים מסחריים, :מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפרסום זה (להלן פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות ״המידע״) :אך מבלי לגרוע, טקסטים, איורים, גרפיקה, גרפים, תמונות ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן CofaceBdi ) - או של אחרים אשר העניקו ל- "CofaceBdi" :מ (להלן"הינם רכושהשל קופאס בי.די.אי בע את זכות השימוש בהם לצרכי פרסום זה - אלא אם צוין אחרת במפורש. השימוש בפרסום ו/או במידע הוא למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי, לשנות, לפרסם, לשדר, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום ו/או . חלק מן המידע נסמך על CofaceBdi במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת . דירוג CofaceBdi מצדדים שלישיים ומהערכות אשר בוצעו על ידי CofaceBdi נתונים אשר נמסרו ל- .CofaceBdi החברות בוצע על פי מתודולוגיה שפותחה על ידי וללא כל אחריות. פרופילי החברות נכתבו על ידי החברות ובאחריותן. as is המידע בפרסום מוצע לא מתחייבת להתאים את המידע לצרכי המשתמש או למטרותיו, היא אינה אחראית לכל CofaceBdi שימוש שנעשה בפרסום ובמידע ו/או לאמינות ודיוק המידע בפרסום. אין במידע קביעה באשר למצבן של החברות הנכללות בו או המלצה באשר להתקשרות עם אותן חברות. לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה CofaceBdi מובהר בזה, כי מהשימוש בפרסום ו/או במידע. והלאה 3 המשולב בכל עמודי הפרופיל מאפשר לבעלי הטלפונים הניידים מדור QR קוד הלסרוק את הקוד באמצעות אפליקציה מתאימה ולגלוש ישירות לאתר החברה. 5126417 , בני ברק 9 מגדל הכשרת הישוב, רח׳ ז׳בוטינסקי :כתובת 5110801 , בני ברק 844 . ת.ד info@bdi.co.il : דואר אלקטרוני | www.bdi.co.il | www.bdicode.co.il :אתר 03-6160333 : פקס | 03-5770333 :טל׳

3 קוראים יקרים, השנים 100 - בשנה שחלפה היינו עדים למשבר בריאותי וכלכלי מהחמורים ב התפשט נגיף הקורונה ברחבי העולם לאחר 2020 האחרונות. בתחילת שנת . בפן הכלכלי-עסקי ובדומה למתרחש בעולם, 2019 שהתגלה בסין בסוף שנת התמודד המשק הישראלי עם שיעורי אבטלה גבוהים, סגרים ממושכים, ירידה עסקים, גידול של 74,000 - נסגרו כ 2020 בצריכה הפרטית ועוד. לפיכך, בשנת וזאת בעיקר בשל משבר הקורונה. נוסיף כי רוב 2019 בהשוואה לשנת 71% - כ רובם של העסקים שנסגרו הם עסקים קטנים ובינוניים. , החלה ישראל במבצע חיסונים נרחב 2021 נקודת אור נרשמה כאשר בתחילת , חלו הקלותמשמעותיות והמשק 2021 למיגור המגפה. בהתאם, ברבעון השני של הישראלי, בניגוד לשאר העולם, חזר לפעילות כמעט מלאה. עם זאת נראה כי מלוא השפעות מגפת הקורונה עדיין לא התבהרו. זאת לאחר עליות של 2.5% - התמ"ג הישראלי רשם קיטון של כ 2020 בשנת בהתאמה. לשם השוואה, התכווצות 2018 - ו 2019 בשנים 3.5% - ו 3.4% 3.5% - הסתכמה ב OECD בארה"ב וכן בממוצע מדינות ה- 2020 התוצר בשנת בהתאמה. 4.7% - ו בשנת 3.8% , לאחר עליהשל 9.5%- ב 2020 ההוצאה לצריכה פרטיתקטנה בשנת . ברקע מדיניות השמיים הסגורים, הסגרים והשבתת הפעילות בענפים רבים 2019 ביחס לאשתקד ומנגד, 27% - במשק, הצריכה של שירותים שונים התכווצה בכ .2.4% - ההוצאה על מזון משקאות וטבק רשמה גידול של כ 5% - יצוא סחורות ושירותים, המושפע מקצב הסחר העולמי, רשם קיטון של כ בשנה הקודמת. המחירים בישראל הציגו בשנה שחלפה 4% - לעומת גידול של כ .2019 בשנת 0.8% , זאת לאחר עלייה של 0.6% ירידה מתונה של תמונת מצב שונה לחלוטין ביחס לשנים עברו. 2020 שוק העבודה הציג בשנת מגפת הקורונה פגעה בהיקף התעסוקה באופן משמעותי. בחודש פברואר , ערב המשבר, שוק העבודה בישראל עוד פעל במלוא עוצמתו עם שיעור 2020 אבטלה נמוך ושיעור תעסוקה מהגבוהים שידע המשק. כחודשיים מאוחר יותר, מגפת הקורונה טרפה את הקלפים, אלפי עובדים פוטרו או הוצאו לחל"ת והיקף , כמיליון עובדים, קרוב לכרבע 2020 התעסוקה ירד משמעותית. כך בחודש מאי מכוח העבודה תבעו דמי אבטלה. לרמה 0.15%- הודיע בנק ישראל על העלאתשיעור הריבית ב 2018 בחודש נובמבר , זאת בעיקר בעקבות התייצבות האינפלציה מעל הגבול התחתון של 0.25% של ,2015 יעד האינפלציה. אולם ברקע משבר הקורונה, ולראשונה מאז תחילת שנת וכחודש 0.12%- על הורדתשיעור הריבית ל 2020 הודיע בנק ישראל בחודש אפריל , וזאת על מנת להקטין את עלויות 0.10% - לאחר מכן ביצע הפחתה נוספת ל האשראי של משקי הבית והעסקים ולתמוך בהתאוששות הפעילות הכלכלית. בדומה לאשתקד, גם השנה החולפת אופיינה בסערות פוליטיות, בחירות וניסיונות להקמתממשלה. המערכתהמשפטיתהוסיפה להיותמוקד עניין ובסיס למחלוקת. בתקופה זו בלטו מספר נושאים, ביניהם: משפט נתניהו, המשך העימות בין בגץ לכנסת בנוגע לחלוקת סמכויות ותחומי אחריות, וכן עתידו של משרד המשפטים ותפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ברציפות, הוא 17 - , הנערך זו השנה ה BdiCode דירוג משרדי עורכי דין עלי ידי כלי חשוב לאיתור וזיהוי משרדי עורכי דין המובילים בתחומי עיסוק שונים. הדירוג מבוסס על איכותהפעילותהעסקיתשבה מעורבים המשרדים בייצוג גופיםמובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע עם פירוט העסקאות והפרויקטים שבהם היו מעורבים עם שמות הלקוחות, היקפי הפעילות, פסקי דין משמעותיים ותקדימים משפטיים. צוות הדירוג עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, לבחינת איכות הלקוחות של המשרד: ככל שהלקוחות מדורגים גבוה , כך המשרד מדורג יותר גבוה. המידע המתקבל מהמשרדים, BdiCode יותר בדירוגי לרבותתיקים פעילים לשנת הדירוג, מוצלב עם המידע המתקבל מלקוחות המשרד כולל קבלת משוב על איכות, מקצועיות ואופי השירותים הניתנים ללקוחות ע"י המשרד. כמו כן, כמדי שנה, מתבצעת פנייה למשרדי עורכי הדין על מנת לקבל חוות דעת על המשרדים הפעילים בתחומים השונים. אנו מקווים שהדירוג תורם תרומה חשובה במיפוי משרדי עורכי דין, ועל ידי כך מסייע לאלה הנדרשים לשירותם בבחירת המשרד המתאים להם. , המופץ למקבלי החלטות באלפי עותקים בארץ ובחו"ל, מהווה, BdiCode דירוג כאמור, נקודת התייחסות חשובה למקבלי ההחלטות. קריאה מהנה CofaceBdi הנהלת איל ינאי CofaceBdi מנכ״ל משותף תהילה ינאי CofaceBdi מנכ״ליתמשותפת תהילה ינאי איל ינאי

4 מבט כללי גם בשנה האחרונהשאופיינה בסערותפוליטיות, בחירות ונסיונות להקמתממשלה, המערכת המשפטית הוסיפה להיות מוקד עניין ראשי ובסיס למחלוקות. בתקופה משפט נתניהו, המשך העימות בין בגץ לכנסת, :זו בלטו מספר נושאים, ביניהם וכן עתידו של משרד המשפטים ותפקיד היועץ המשפטי לממשלה. השיא בעימות בין בגץ לכנסת היה בביקורת החריפה שנמתחה על ידי בגץ בעניין שינויי החקיקה בעניין התקציב. המקרה המכונה “פשרתהאוזר״ אפשר להאריך את כהונת הממשלה ללא העברת תקציב המדינה, ובכך מנעה את פיזור הכנסת. בגץ קבע שהמקרה מהווה שימוש לרעה בסמכות הכנסת והוציא “התראת בטלות״. בפסק דין הצהרתי על “פשרת האוזר-הנדל״, שאושרה בכנסת שעברה, מתחו ביקורת חריפה על אישור התיקון לחוק היסוד 3 מול 6 שופטי העליון ברוב של שאפשר להמשיך להישען על תקציב המשכי ולהגדילו. השופטים קבעו כי מאחר שרוב הכסף כבר חולק, תיקונים כאלו ייפסלו רק בעתיד. בכך בגץ רומז שהוא יכול להתערב גם בחוקי יסוד שעד עתה נחשבו מחוץ לתחום שיפוטו. דרכו של בגץ להתערבות הינה מורכבת למדי ונומקה בקביעה שהחקיקה אינה עונה על הקריטריונים של חקיקת יסוד. שופטי המיעוטשקבעו 3 על מידת המחלוקת העקרונית ניתן ללמוד מעמדתם של כי אין הצדקה להתערבות תקדימית בחקיקת יסוד ואין מקום להשיג את גבולה של הכנסת כרשות מכוננת. . עדותו 2021 משפטו של ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו יצא לדרך באפריל של אילן ישועה, מנכ״ל וואלה לשעבר, עוררה עניין רב לא רק בשל תוכן העדות, אלא גם בשל הנסיבות המשפטיות שליוו את העדות, שכללו בין היתר גילוי חומרי חקירה שלא הובאו לידיעת ההגנה ואשר יתכן ותהא להם השפעה על תוצאות המשפט. הרכב השופטים הביע את תמיהתו שחומר רב הכולל תכתובות מייל ווטסאפ של מר ישועה לא נבחן והורה לפרקליטות על סריקת החומר ומסירת החומר הרלבנטי לידי ההגנה. עוד קודם לעדותו של מר ישועה נדרש בית המשפט לקבוע באם העדר אישור בכתבשל היועץ המשפטי לחקירת ראשהממשלהמהווה עילה לעיכוב המשפט אבל פסק שאין בכך למנוע את המשך ההליך המשפטי. על החשיבות הרבה המיוחסת למשרד המשפטים ניתן ללמוד סביב פרשת זהותו של שר המשפטים אשר היוותה את אחת מנקודות המחלוקת הקשות שבין שותפי הממשלה היוצאת (ממשלת הליכוד וכחול ולבן). בשיאה של המחלוקת משרד המשפטים נותר ללא שר ממונה עד שלבסוף חזר מר בני גנץ לכהן כשר הממונה עד להקמת ממשלה חדשה. כניסתו של מר גדעון סער לתפקיד שר המשפטים יכולה להביא לראשונה לשינוי מבני בתפקידו של היועץ המשפטי. שר המשפטים החדש הביע את רצונו לקדם יעוץ משפטי לממשלה :שינוי שיפצל את תפקיד היועץ המשפטי לשני תפקידים ותובע כללי על מנת שלא לרכז כח רב מדי בידי נושא משרה, וכן על מנת למנוע ניגוד עניינים בין שתי הפונקציות הללו. פיצולו של התפקיד מהווה כבר שנים רבות נקודת מחלוקת והעמדה רשמית של הפרקליטות וצמרת משרד המשפטים הייתה כמעט תמיד כנגד שינוי כזה אשר יקטין את כוחו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה. ה“סאגה״ של משפט והרשעת רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה נמשכה גם לשנה הזו, אך השנה חלה תפנית דרמטית וקיצונית בפרשה כאשר שופט בית המשפט העליון חנן מלצר קבע כי בראיות החדשות שהובאו על ידי ההגנה יש מספיק משקל על מנת לקבוע משפט חוזר. פרשנים רבים מנבאים כי הדרך מכאן לשחרור של זדורוב אינה ארוכה. באם אכן ההליך יסתיים בשחרורו של זדורוב, המשטרה והפרקליטות יידרשו לענות על שאלות נוקבות. , החליט המשנה לפרקליט המדינה, שלמה למברגר, לסגור את תיק 2021 במרץ החקירה נגד מי שהיה ראש לשכת עורכי הדין, אפי נוה, ונגד השופטת לשעבר אתי כרייף, שנחשדו בשוחד והפרת אמונים בהליך מינויה של כרייף לשיפוט. ההחלטה התקבלה בשל היעדר “סיכוי סביר להרשעה״, גם בגלל הדרך בה הושגו הראיות - התכתבויות ושיחות מוקלטות מהטלפונים של נוה, באופן שפגע בפרטיותו. עם זאת, נטען כי מהחקירה עלו “ממצאים עובדתיים קשים, העולים לכאורה עד לכדי מעשים פליליים״. נראה כי פרשת החקירה, האישום והחזרה מהאישום של אפי נווה אמורים לשמש לקח חשוב לפרקליטות. עורכי דין מבחני לשכה והתמחות (נתוני לשכת עו״ד) חל גידול משמעותי בשיעורי המעבר בבחינות הלשכה על 2019 לאחר שבשנת שיעור הנכשלים חזר להיות גבוה ועמד 2020 רקע הורדת ציון המעבר, בשנת בשתי הבחינות המרכזיות. לטענת המתמחים, הבחינות היו קשות 45%- על כ באופן בלתי סביר וכמו כן, ועדת הבוחנים לא התחשבה בקושי להתכונן כראוי לבחינה בשל מגפת הקורונה. אלף עורכי דין, גידול של 73.6 - עמד על כ 2020 מספר עורכי הדין בישראל בשנת .2019 בהשוואה לשנת 3.7% שנה מספר עורכי דין (באלפים) שיעור השינוי 2010 45.0 2011 47.9 6.4% 2012 50.9 6.3% 2013 53.8 5.7% 2014 56.8 5.6% 2015 60.0 5.6% 2016 62.4 4.0% 2017 64.6 3.5% 2018 67.6 4.6% 2019 71.0 5.0% 2020 73.6 3.7% ד"* נתוני לשכת עו פתיחתתיקים במשטרה ביחס 4.5% תיקים פליליים במשטרה, ירידה של 287,127 נפתחו 2020 בשנת היו בגין עברות רכוש, קיטון של 108,927 , . בין התיקים שנפתחו 2019 לשנת תיקים שנפתחו היו בגין עברות נגד ביטחון 10,406 . ביחס לשנה הקודמת 11%- כ ביחס לכמות התיקים שנפתחו בקטגוריה זו בשנת 8%- המדינה, קיטון של כ 9%- תיקים בגין עברות כלפי המוסר, קיטון של כ 27,127 . בנוסף, נפתחו 2019 תיקים של עברות מרמה, 15,383 נפתחו 2020 . כמו כן, בשנת 2019 - ביחס ל ביחס לשנה הקודמת. לעומת זאת, בשנה החולפת חל גידול 5%- קיטון של כ בתיקים שנפתחו בגין עברות כלפי הסדר הציבורי, ומספר התיקים 7% - של כ עברות רכוש 31% עברות מרמה 4% עברות אחרות 1% עברות מוסר 8% עברות נגד בטחון המדינה 3% עברות כלפי הסדר הציבורי 35% עברות אלימות 18% לפי סוג העברה 2020 פתיחתתיקים פליליים בשנת

5 משרדי עורכי דין 2021 BdiCode דירוג ,2020 תיקים נפתחו בשל עברות מין בשנת 6,139 .123,237 שנפתחו עמד על במספר 7% - נרשמה עלייה של כ 2020 ביחס לאשתקד. בשנת 3%- גידול של כ תיקים. בשנה זו נרשם גידול 1,082 - התיקים בגין עברות כלכליות, והוא הסתכם ב בכמות התיקים שנפתחו בשל עברות כלפי גופו של אדם ביחס 1%- קל של כ חל גידול 2020 תיקים. לעומת זאת, בשנת 57,905 וסה״כ נפתחו 2019 לשנת במספר התיקים שנפתחו בגין עברות כלפי חיי אדם, ביחס לשנה 36%- של כ תיקים. 1,039 הקודמת, והוא עמד על מיזוגים ורכישות מגמת המיזוגים בקרב משרדי עורכי הדין, התרחבות משרדי הענק על חשבון המשרדים הבינוניים והקטנים, ומעבר של שותפים בולטים ממשרד למשרד, 2021 נמשכה גם בשנה החולפת, על רקע התחרות הגוברת בענף. בחודש מאי הושלם המיזוג בין המשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו למשרד המבורגר עברון. עורכי דין. 160 - המשרד הממוזג ארדינסט צפוי למנות כ סוכם שמשרד אשר חלד, המתמחה בדיני עבודה יתמזג 2021 בחודש מאי לתוך משרד ש.הורביץ. משרד אשר חלד הינו מהמשרדים המובילים בתחומי דיני העבודה, הסדרי הפנסיה והביטחון הסוציאלי. משרד ש. הורביץ, צפוי לקלוט את עו״ד, 180- עורכי הדין של משרד אשר חלד שיצטרפו אל כ 10 - חמשת השותפים ו .2021 מתמחים. המיזוג צפוי להפוך לרשמי בחודש יולי 42 - שותפים ו 62 מתוכם משרד אריאל שמר התמזג עם משרדה של עו״ד שלומית 2021 בחודש מאי גוטרמן כספי. שמו של המשרד החדש - שמר, גוטרמן גלמן ושות׳. באותו החודש משרד זלבסקי וצוותו הצטרף למשרד עמר רייטר על מנת לספק שירותים בתחום המקרקעין. בין לקוחות משרד זלבסקי ניתן למנות את אלייד נדל״ן, קבוצת עץ השקד, וא.י. אמריקה ישראל השקעות. משרד עמית פולק מטלון מיזג לשורותיו את משרד כרמל פלד 2021 בחודש מרץ העוסק בקניין רוחני. כתוצאה מהמיזוג עו״ד סהר וכרמל פלד יצטרפו כשותפים למחלקת היי-טק וקניין רוחני. השניים פעלו בשנים האחרונות במסגרת משרד בוטיק שעסק בתחומי הקניין הרוחני, היי-טק ומשפט מסחרי. באותו החודש עו״ד רועי חרש, ראש מחלקת נדלן והתחדשות עירונית במשרד ארדינסט בן נתן, ועו״ד רועי ששון, שותף בכיר, החליטו לפרוש מהמשרד ולהקים משרד עצמאי. עו״ד גיל וייט צפוי להתמנות לשותף מנהל בהרצוג פוקס נאמן 2021 בחודש יוני במקומו של עו״ד מאיר לינזן שיכהן כיו״ר. עו״ד וייט ריכז את פעילות המשרד בחו״ל ומחלקת האינטרנט יהיה אחראי על הניהול השוטף. עו״ד רן חי וניר ראש ימונו לראשי מחלקות חברות וני״ע במקומם של אודי סול ואילנית לנדסמן יוגב שפורשים מהפירמה לטובת הקמת מיזם משותף. השניים הקימו את מחלקת החברות וניירות ערך בהרצוג. בנוסף, ימונו עו״ד צוריאל פיקאר וד״ר אריאל פלביאן לעמוד בראש מחלקת הנדל״ן במקום עו״ד משה הררי שפרש. עו״ד שרון פטל יעמוד בראש מחלקת תכנון ובניה ומיסוי מוניציפאלי. משרד גרוס קלינהנדלר מיזג את משרד נחושתן יוגב 2021 בחודש פברואר לשורותיו. עו״ד יורי נחושתן ועו״ד עדי יוגב הצטרפו כשותפים למחלקת הליטיגציה . המשרד פוצל 2020 ביחד עם צוות משפטי. משרד שאול רן התפצל במהלך שנת רן תירוש העוסק בצווארון לבן ומיסוי ומשרד אלעד שאול : משרדים חדשים 2 - ל העוסק בצווארון לבן וסייבר. ארע סכסוך שותפים במשרד עו״ד עמית פולק מטלון, שיתפצל 2021 בחודש ינואר לשניים. יונתן אלטמן ודורון לוי יעסקו בפעילות המס וההייטק, ואלדד כורש יטפל בנדל״ן, בנקאות, מסחרי, מימון והגבלים. התחומים יתנהלו כמרכזי רווח נפרדים, עו״ד 45- ובסוף השנה הפירמה תתפצל פיזית. בהמשך לפיצול, עו״ד אלדד כורש ו מעמית פולק מטלון מתמזגים עם משרד פישר בכר חן. עו״ד כורש יהיה שותף מוביל ואחראי בין היתר על התחומים כגון ליווי אנשי עסקים בהעברה בין דורית, נדל״ן, רגולציה ועסקאות. עו״ד רחל הררי ליפשיץ ועו״ד נעמה בביש, שותפות במחלקת דיני עבודה של עמית . החליפהאותן עו״דשני אשכנזי שעובדת 2020 פולקמטלון עזבו לדרך עצמאיתביולי בחברה שנים רבות. מארק שיפמן עזב את משרד שיפמן שטרום ספיר במחצית והצטרף למשרד פרגן פלס. מטפל בתחום ההתחדשות העירונית. 2020 שנת הוקם משרד חדש - קליין ושות׳, אנרגיה ותשתיות - משרד 2021 בחודש ינואר פוצל משרד עו״ד 2020 בוטיק המתמחה בתחומי האנרגיה והתשתיות. בשנת זאבי בטש. עו״ד יעקב בטש הקים משרד עצמאי בשם בטש ושות׳ וכן עו״ד ירון זאבי הקים משרד עצמאי. )לפי שנים, נתוני לשכת עו"דמספר עורכי הדין החדשיםשהצטרפו לענף ( 3,251 2,551 3,097 3,819 3,500 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2020 2019 2012 2016 2013 3,651 2014 3,453 2015 2,793 2017 (לפי אזורים) התפלגות פעילות עורכי הדין בישראל א והמרכז"ת 62% דרום 4% ירושלים והסביבה 6% השרון וצפון מישור החוף 9% צפון 19% 3,246 2018

8 משרדי עורכי דין - דירוג 12 משרדי בוטיק - ניתוח ודירוג 2 0 2 1

8 עורכי דין אשר לא שיתפו פעולה, הדירוג מתבסס על מידע אשר נאסף ממקורות אחרים. 2021 דירוג במגזר שם המשרד מספר שותפים מספר עו"ד כולל שותפים תיאור המשרד 2020 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 1 הרצוג פוקס נאמן 169 412 שותפים. המשרד מתמחה בכל תחומי 169 עורכי דין, מהם 412 ומעסיק 1972 המשרד נוסד בשנת המשפט המסחרי והמנהלי ומעניק את שירותיו ללקוחות ישראליים ובינלאומיים. 52 1 2 עורכי דין | מיתר 126 410 . משרד מוביל בתחום החברות, מיזוגים ורכישות, בנקאות, שוק ההון, 1962 משרד ותיק שנוסד בשנת עסקאות בינלאומיות ומסחריות וליטיגציה מסחרית. 54 2 3 גולדפרב זליגמן ושות' 112 290 עורכי דין. המשרד מתמקד בשלושה תחומי ליבה מרכזיים: חברות 290 ומעסיק 1930 המשרד נוסד בשנת ושוק ההון בישראל ובעולם, ליטיגציה לסוגיה ונדל"ן. בנוסף, המשרד מספק שירותים בתחומי מיסים, הייטק, בנקאות וביטוח, תכנון ובניה ועוד. 56 3 4 (FBC & Co. פישר ) 82 284 . תחומי העיסוק של המשרד כוללים: ליטיגציה, חברות, נדל"ן, הייטק, איכות 1958 המשרד הוקם בשנת הסביבה ועוד. 58 4 5 יגאל ארנון ושות' עורכי דין 74 199 שנה, ומספק שירותים בתחומים רבים למגוון לקוחותיו, ביניהם: 60 - משרד ותיק שנוסד לפני למעלה מ חברות בינלאומיות מובילות, בנקים מקומיים וזרים, מוסדות פיננסיים, קרנות הון סיכון, חברות הזנק, גופים ממשלתיים ועוד. 60 5 6 גורניצקי ושות' - עורכי דין ונוטריונים 67 226 כמשרד משפחתי. המשרד מתמחה בתחומי המשפט המסחרי השונים ומספק 1938 המשרד הוקם בשנת ללקוחותיו שירותים משפטיים משלימים בתחומי מיסים, נדל"ן, שוק ההון ועוד. 62 6 7 1 ש. הורוביץ ושות' 56 171 ומתמחה בתחומי הליטיגציה, משפט מינהלי ומסחרי, קניין רוחני ותחום 1921 משרד ותיק שהוקם בשנת , שהינו ארגון בינלאומי, המאגד את משרדי עורכי הדין המובילים Lex Mundi העסקאות. המשרד חבר ב- מדינות ברחבי העולם. 100 - בלמעלה מ 63 7 8 שבלת ושות' 85 220 ומתמחה בתחום המסחרי בישראל. למשרד מחלקות בתחומי מסחר בינ"ל, 1973 המשרד נוסד בשנת מיזוגים ורכישות, היי-טק והון סיכון, ניירות ערך ושוק ההון ועוד. 64 8 9 מ. פירון ושות' 91 240 . מתמחה בייצוג לקוחות בכל תחומי המשפט המסחרי והליטיגציה. המשרד 1950 המשרד נוסד בשנת .Interlaw סניפים בארץ ובחו"ל והינו חבר ברשת המשפטית הבינלאומית 9 מפעיל 66 9 10 אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' 40 112 ועוסק בתחומי התמחות רבים לרבות: משפט מסחרי, ליטיגציה אזרחית, חברות 1983 המשרד נוסד בשנת וניירות ערך, אנרגיה, מיזוגים ורכישות, נדל"ן ותכנון ובניה, תובענות ייצוגיות, בנקאות ופיננסים, משפט מנהלי והגבלים עסקיים. 72 10 11 נשיץ ברנדס אמיר 63 175 175 המשרד מעניק שירותים משפטיים ללקוחותיו בכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי. המשרד כולל שותפים ופועל משני סניפים בת"א וחיפה. 63 עורכי דין, מתוכם 68 12 12 ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' 2 עם המבורגר עברון 42 111 ומתמחה בתחומים: ליטיגציה מסחרית, מיזוגים ורכישות, אנרגיה ותשתיות, 1988 המשרד הוקם בשנת המשרד מיזג לתוכו את משרד המבורגר עברון. 2021 הייטק ועוד. ביוני 70 13 13 גרוס ושות' 66 167 המשרד מתמחה בתחומים: דיני חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון, ליטיגציה, קניין רוחני, משפט מנהלי ומסחרי ועוד. המשרד מייצג חברות הנסחרות בבורסות בארה"ב, ישראל ואירופה. - 11 14 ליפא מאיר ושות' 45 85 ומספק מעטפת כוללת של שירותים משפטיים במגוון תחומים: ליטיגציה 1987 המשרד נוסד בשנת מסחרית, משפט מנהלי, הייטק, קרנות השקעה, הגבלים עסקיים, דיני עבודה, נדל"ן ועוד. 73 15 15 - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ AYR ושות' 38 115 המשרד מעניק שירותים משפטיים ללקוחות מובילים במשק בתחומי ליטיגציה מסחרית, מקרקעין, תובענות ייצוגיות, היי טק, טכנולוגיה ועוד. בשנה האחרונה המשרד מיזג לתוכו משרדים מובילים המשלימים את תחומי הליבה של הפירמה, ובכך הרחיב את המענה המקצועי המעניק ללקוחותיו. 74 16 16 וקסלר ברגמן ושות' עורכי דין 22 48 . תחומי התמחות המשרד כוללים בנקאות, הסדרי חוב, נדל"ן, תכנון ובניה, 1936 משרד ותיק שנוסד בשנת ליטיגציה, פירוקים וכינוסים ועוד. 75 17 17 3 עמית, פולק, מטלון ושות' 42 130 ומתמחה בתחומים של משפט מסחרי, היי-טק, מסים, מיזוגים ורכישות, נדל"ן 1956 המשרד נוסד בשנת המשרד מיזג לתוכו את משרד גולדמן ארליך אדלשטיין אביגד המתמחה בנדל"ן. 2021 ועוד. בחודש יוני 76 14 18 תדמור לוי ושות' 34 99 המשרד עוסק בתחומים: ליטיגציה, משפט מנהלי ומסחרי, תחבורה, נדל"ן, בנקאות ועוד. - 19 19 יהודה רוה ושות' - משרד עורכי דין 7 69 ומתמחה בתחומי הבנקאות ופיננסים, אנרגיה ותשתיות, תיירות, נדל"ן, משפט מנהלי, 1974 המשרד נוסד בשנת פירוקים וכינוסים ועוד. - 18 20 ברנע ג'פה לנדה 31 92 משרד העוסק בכל תחומי המשפט המסחרי - לרבות דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, תשתיות ומימון פרויקטים, ליטיגציה ועוד. - 31 21 פרל כהן צדק לצר ברץ 91 170 המשרד מתמחה בקניין רוחני, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, ליטיגציה, הייטק, ספורט ועוד. - 25 22 ש. פרידמן ושות' 25 65 עורכי דין 65 ופועל בשני משרדים - תל אביב וחיפה. המשרד מונה 1939 משרד ותיק שהוקם בשנת ומתמחה בתחומי המשפט המסחרי, נדל"ן, מיסוי, השכלה גבוהה ועוד. 78 23 23 יוסי לוי ושות', עורכי דין 16 45 ועוסק בתחומים: מימון פרויקטים, תשתיות ואנרגיה, משפט מסחרי ומנהלי, 1992 המשרד הוקם בשנת הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות ועוד. 79 22 24 בלטר גוט אלוני שות' משרד עורכי דין 23 81 ומתמחה בתחומי הביטוח, נזיקין, תכנון ובנייה, אגודות שיתופיות ועוד. 1974 המשרד נוסד בשנת 80 20 25 - שרקון, בן עמי, אשר ושות' CBA 22 55 המשרד מתמחה בתחומי הנדל"ן, תכנון ובניה, רשויות מקומיות, מיסוי מוניציפלי, ליטיגציה ועוד. - 24 26 מטרי מאירי ושות', עורכי דין. 12 26 המשרד עוסק במשפט המסחרי-אזרחי ומתמחה בדיני חדלות פירעון, היי-טק, שוק ההון, עסקאות בינלאומיות, נדל"ן, ספורט וליטיגציה מסחרית. 82 26  המשך טבלה משרדי עורכי דין משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג. 2021 במאי 1 הושלם המיזוג בין משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' למשרד המבורגר עברון ושות 2021 במאי 2 הושלם המיזוג בין משרד גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות' לעמית פולק מטלון ושות' 2021 ביוני 3

2021 BdiCode דירוג משרדי עורכי דין 9 עורכי דין אשר לא שיתפו פעולה, הדירוג מתבסס על מידע אשר נאסף ממקורות אחרים. 2021 דירוג במגזר שם המשרד מספר שותפים מספר עו"ד כולל שותפים תיאור המשרד 2020 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 27 קריספין רובינשטיין בלכר ושות' 5 25 תחומי ההתמחות של המשרד כוללים: אנרגיה ותשתיות, תקשורת, הגבלים עסקיים, משפט מנהלי, צווארון לבן ועוד. בין לקוחות המשרד ניתן למנות חברות ציבוריות ופרטיות, ישראליות ובינלאומיות הפועלות במגון רחב של תחומים. - 29 28 בן ארי פיש סבן ושות' עורכי דין ונוטריונים 12 31 . המשרד מתאפיין בשילוב של תחומי פעילות, לרבות משפט מנהלי, דיני 1997 המשרד הוקם בשנת עבודה, רשויות מקומיות, השכלה גבוהה ותכנון ובניה. 83 28 29 כספי ושות' 15 33 ומתמחה במשפט מסחרי ומנהלי, ליטיגציה, בנקאות, מיזוגים ורכישות, נדל"ן ועוד. 1937 המשרד נוסד בשנת - 30 30 ב. לוינבוק ושות' 16 7 ומתמחה בליטיגציה, בנקאות, הסדרי חוב, פירוקים וכינוסים ועוד. 1984 המשרד נוסד בשנת 84 32 31 דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' 19 96 שותפים. המשרד עוסק בתחומי המס, הסדרי חוב, נדל"ן, 19 עורכי דין ומשפטנים, מתוכם 96 הפירמה מונה פירוקים וכינוסים ועוד. - 33 32 טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות' 19 52 המשרד מתמחה בתחומי ההייטק, מיזוגים ורכישות, מיסוי, צווארון לבן ועוד. - 43 33 איתן מהולל שדות - עורכי דין ועורכי פטנטים 14 48 המשרד מעניק שירותים בתחומים: קניין רוחני, הייטק, מיסוי, ניהול הון משפחתי ועוד. - 34 34 שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות', עורכי דין 14 36 המשרד מתמחה בתכנון ובנייה, מימון פרויקטים, רשויות מקומיות, איכות הסביבה ועוד. - 35 35 ש. בירן ושות' 26 4 ומתמחה בתחומי הנדל"ן, ליטיגציה, משפט מסחרי, תכנון ובניה ותובענות 1959 המשרד נוסד בשנת ייצוגיות. 85 36 36 (ERM אפשטיין רוזנבלום מעוז ) 14 41 המשרד מתמחה בדיני תאגידים, מימון פרויקטים, הייטק, מיזוגים ורכישות ועוד. - 45 37 הררי טויסטר ושות' 7 26 ועוסק במתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי במגוון תחומים, ביניהם: מיסוי מוניציפלי, 1934 - משרד ותיק שנוסד ב משפט מנהלי, רשויות מקומיות, תכנון ובניה ועוד. - 37 38 ברקמן ושות', עורכי דין 17 6 משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים בתחומי הליטיגציה ותובענות ייצוגיות. 86 38 39 שטיינמץ, הרינג, גורמן שות' 13 28 עורכי דין. המשרד מתמחה בתחומי התחדשות עירונית, שוק ההון, 28 ומונה 1991 המשרד נוסד בשנת נדל"ן, מסחר בינלאומי, הייטק, בנקאות ועוד. 87 42 40 ד"ר י. וינרוט ושות' 16 9 ומתמחה בצווארון לבן, משפט מנהלי, ליטיגציה, תובענות 1974 המשרד נוסד ע"י ד"ר יעקב וינרוט בשנת ייצוגיות, נזיקין ועוד. 88 41 41 סלומון ליפשיץ ושות' 20 57 ומעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים כוללים בתחומי המשפט המסחרי, 1923 המשרד נוסד בשנת האזרחי והציבורי, לרבות בנקאות ומימון, ליטיגציה מסחרית, דיני עבודה, קניין רוחני ועוד. 89 39 42 א.ש.שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות'- משרד עו"ד ונוטריון 10 22 המוקדמות ומתמחה בתקשורת, ליטיגציה מסחרית, קניין רוחני, נדל"ן ועוד. 50 - המשרד נוסד בשנות ה - 40 43 גינדי - כספי ושות' 8 34 משרד המתמחה בתחומי המקרקעין, תכנון ובניה, מיסוי והתחדשות עירונית. - 44 44 שניצר, גוטליב, סאמט ושות' 7 29 המשרד פועל בתחומים של ליטיגציה, שוק ההון, נדל"ן ועוד. - 54 45 אפרים אברמזון ושות' משרד עו"ד ונוטריונים 13 40 המשרד פעיל בתחומים של ייעוץ משפטי וליטיגציה, משפט מסחרי ומנהלי, תקשורת ועוד. - 49 46 נתן מאיר ושות', עורכי-דין 19 10 וממוקם בתל אביב. המשרד מציע שירותים משפטיים בתחומים: רשויות מקומיות, 1983 המשרד נוסד בשנת נדל"ן, משפט מנהלי ומסחרי, ליטיגציה, תכנון ובניה ועוד. - 46 47 לויתן, שרון ושות' עורכי דין ונוטריונים 12 32 המשרד מתמחה בתחום הביטוח, נזיקין, ליטיגציה, תובענות ייצוגית ועוד. - 47 48 גלעד שר, תלחמי ושות׳, עורכי דין 3 11 המשרד מתמחה בכל תחומי המשפט האזרחי והמנהלי ומייצג לקוחות מהמגזר העסקי, ציבורי ופרטי. - 50 49 הרטבי-בורנשטיין-בסון ושות' 16 16 המשרד מתמחה בתחום הנדל"ן, תכנון ובניה והתחדשות עירונית. - 48 50 שמעונוב ושות׳ משרד עורכי דין 10 23 ופועל בתחומים של שוק ההון, פירוקים וכינוסים והסדרי חוב. 1993 המשרד נוסד בשנת 90 53 51 שלמה כהן ושות'- עורכי דין ומגשרים 7 35 ומתמחה באגודות שיתופיות, דיני עבודה, נדל"ן, אנרגיה ותשתיות ועוד. 2002 המשרד נוסד בשנת - 51 52 שפיגלמן, קורן, זמיר ושות', עורכי דין 13 28 המשרד עוסק בתחומי המשפט המנהלי, צווארון לבן, תכנון ובניה ועוד. - 52  המשך טבלה )המשך( משרדי עורכי דין

10 עורכי דין אשר לא שיתפו פעולה, הדירוג מתבסס על מידע אשר נאסף ממקורות אחרים. 2021 דירוג במגזר שם המשרד מספר שותפים מספר עו"ד כולל שותפים תיאור המשרד 2020 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 53 חדד רוט שנהר ושות', משרד עו"ד 11 23 המשרד מציע ללקוחותיו ליווי וייעוץ משפטי מקיף במגוון רחב של תחומי המשפט המסחרי והליטיגציה כולל: הליכי צווארון לבן, משפט מנהלי ועוד. 91 59 54 כהן וילצ'יק ושות' עו"ד 12 23 המשרד מתמחה בדיני תכנון ובניה, פירוקים וכינוסים, רשויות מקומיות ועוד. - 57 55 אורלנסקי, איזנברג, מוזסון ושות', עורכי דין 12 3 ומתמחה במשפט מסחרי בדגש על התחומים: אנרגיה ותשתיות, נזיקין, דיני 2002 המשרד נוסד בשנת ספורט, לצד תחומי הנדל"ן, לשון הרע וליטיגציה. 92 61 56 גולדבלט גינדס יריב - חברת עורכי דין 13 5 המשרד מתמחה בפירוקים וכינוסים, הסדרי חוב, נדל"ן וליטיגציה. 93 58 57 צמח שניידר ושות' עורכי דין 13 30 המשרד מעניק שירותים משפטיים בתחומי ההייטק, מיזוגים ורכישות, מיסוי, תחבורה ועוד. - 62 58 שנהב, קונפורטי, רותם, ושות' עורכי דין 6 18 ומתמחה בתחומי המשפט המסחרי, התחדשות עירונית, הייטק ועוד. 1969 המשרד נוסד בשנת - 56 59 עדי קפלן ושות', עורכי דין 19 29 המשרד מתמחה בתחומי אגודות שיתופיות, משפט מסחרי, דיני עבודה ועוד. - 69 60 גדעון פישר ושות' משרד עו"ד ונוטריון 7 34 המשרד מעניק ללקוחותיו שירות בתחומי המשפט המנהלי, רשויות מקומיות, דיני עבודה, ספורט ועוד. - 70 61 משרד עו"ד צבי יעקובוביץ 38 2 ומתמחה במתן ייעוץ משפטי שוטף בתחומי הביטוח והנזיקין, הבריאות 1978 המשרד נוסד בשנת והרשלנות הרפואית. 94 63 62 וייס, פורת ושות' 3 28 המשרד עוסק בעיקר בתחום המסחרי והאזרחי ומלווה חברות ישראליות וזרות בכל תחומי הפעילות. - 64 63 בר-קהן, ציגנלאוב ושות' 11 4 המשרד מעניק ייעוץ וטיפול משפטי מקיף בתחום המשפט המסחרי על ענפיו השונים וכן בתחומים המשיקים לו, תוך התמקדות בליטיגציה מסחרית ואנרגיה ותשתיות. 95 80 64 קנולר ישינובסקי ושות' 9 19 משרד העוסק בתחומים של ליטיגציה, פירוקים וכינוסים, אגודות שיתופיות, אנרגיה ותשתיות ותכנון ובניה. - 65 65 משה נסים רינקוב סנדרוביץ 7 27 המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים בתחומי משפט מנהלי, אנרגיה ותשתיות, ליטיגציה ועוד. - 67 66 מרדכי תגר - עורכי דין 3 29 המשרד עוסק בתחומים של דיני ביטוח, נזיקין ותובענות ייצוגיות. - 66 67 עפר שפיר ושות' - עורכי דין 4 13 משרד העוסק בתחומים של מיסוי מוניציפלי, רשויות מקומיות, משפט מנהלי, תכנון ובניה ועוד. - 68 68 לאמעי סידר רהט צידון פינק, עו"ד ונוטריונים 8 20 משרד העוסק במשפט מסחרי, כאשר עיקרי פעילותו בתחומי התקשורת, אגודות שיתופיות, הייטק ומיזוגים ורכישות. - 72 69 קנדיז 4 19 המשרד מתמחה בתחומי הביטוח, נזיקין ורשלנות רפואית. - - 70 חגי שבתאי, שפירא - משרד עורכי דין 9 17 המשרד עוסק בנושאי אגודות שיתופיות, תכנון ובניה, אנרגיה ותשתיות ודיני עבודה. - 71 71 ויינברגר ברטנטל ושות' 3 17 המשרד מתמחה בתחומים: רשויות מקומיות, משפט מנהלי, ליטיגציה, מיסוי מוניציפלי, לשון הרע ועוד. - 73 72 אמודאי קין צמח ושות' 5 17 המשרד מתמחה בתחום הביטוח והנזיקין ובכלל תביעות נזקי גוף, תביעות רכוש ועוד. - 81 73 חיים קליר ושות' 4 15 המשרד מטפל בכל סוגי התביעות בתחום הביטוח והנזיקין. - 74 74 ורדי לשם רון 8 3 המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים בתחומים של ליטיגציה, נדל"ן, ניהול הון משפחתי וצווארון לבן. - 75 75 גלוזמן, חוברס, להט ושות' 11 20 המשרד עוסק בנושאי התחדשות עירונית, נדל"ן, הייטק וליטיגציה. - 77 76 גילת, ברקת ושות', קבוצת ריינהולד כהן 16 23 המשרד פועל בתחומי הליטיגציה וההגנה המשפטית על זכויות הקניין הרוחני של פטנטים, טכנולוגיות ועוד. - 76 77 רוזנברג אברמוביץ שנלר, עו"ד - רוזאק 5 11 המשרד עוסק במגוון תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, ביניהם מיסוי וניהול הון משפחתי. - 78 78 קרמר שפירא שניידר ושות' - עו"ד 6 24 ומתמחה בתחומי הנדל"ן, התחדשות עירונית, משפט מסחרי ומנהלי ועוד. 1973 המשרד נוסד בשנת - 85  המשך טבלה )המשך( משרדי עורכי דין

2021 BdiCode דירוג משרדי עורכי דין 11 עורכי דין אשר לא שיתפו פעולה, הדירוג מתבסס על מידע אשר נאסף ממקורות אחרים. 2021 דירוג במגזר שם המשרד מספר שותפים מספר עו"ד כולל שותפים תיאור המשרד 2020 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 79 לוכטנשטיין לוי בן שטרית - משרד עורכי דין 5 13 המשרד מספק שירותים משפטיים בתחומים: שוק ההון, נדל"ן וליטיגציה. - 79 80 פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות' 14 39 ומספק שירותים משפטיים בתחומים מיסוי מוניציפלי, רשויות מקומיות ועוד. 1995 המשרד נוסד בשנת - 99 81 גרוס אורעד שלימוף ושות' 12 34 ומתמחה במתן שירותים משפטיים בתחומי הביטוח השונים, וכן במשפט ימי. 1963 - המשרד נוסד ב 96 88 82 כהן ערב ושות' 3 3 המשרד פועל בתחומי המשפט המנהלי, גבייה והוצל"פ, רשויות מקומיות, התחדשות עירונית ועוד. - 82 83 מרקמן - טומשין 13 68 המשרד פעיל בתחומים של נזיקין, ביטוח, התחדשות עירונית ועוד. - 91 84 מירון, בן ציון ופריבס, עורכי דין ונוטריונים 14 2 המשרד מספק מכלול שירותים משפטיים ללקוחותיו בתחומים: מקרקעין, רשויות מקומיות ועוד. 97 84 85 ד"ר שלמה כהן ושות 1 23 המשרד מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, לרבות פטנטים וסימני מסחר. - 83 86 חג'ג', בוכניק, ויינשטיין ושות' 8 22 המשרד מציע שירותים משפטיים בתחומי נדל"ן ומקרקעין, תכנון ובניה ועוד. - 89 87 אבימור- שדמי עורכי דין 4 11 המשרד עוסק בתחומי הנזיקין, ביטוח, ניהול הון משפחתי ועוד. - 86 88 סהר, סטוביצקי ושות', עורכי דין 7 17 המשרד מעניק שירותים משפטיים בתחומי נזיקין, ביטוח ועוד. - 87 89 אליעד שרגא ושות' עורכי דין 9 1 המשרד עוסק בתחומי המשפט המנהלי ועוד. - 90 90 גבריאל ראובינוף משרד עו"ד 3 23 המשרד מתמחה בתחומי הביטוח ונזיקין ולקוחותיו כוללים עיריות, תאגידים ועוד. - 94 91 צדוק ושות' עורכי דין 6 12 המשרד פעיל בתחומים של פירוקים וכינוסים, תחבורה, משפט מנהלי ועוד. - 96 92 משה קפלנסקי משרד עורכי דין ונוטריון 2 19 ומתמחה בתחומי הנזיקין, ביטוח ועוד. 1974 המשרד נוסד בשנת - 95 93 פייל ושות'-משרד עורכי דין 5 37 המשרד מספק שירותים משפטיים בתחומים של ביטוח ונזיקין. - 100 94 אבי שינדלר משרד עורכי-דין 1 25 ופועל במספר תחומים, ביניהם נזיקין, רשלנות רפואית ועוד. 1999 המשרד נוסד בשנת - 97 95 הורביץ אבן אוזן ושות' 5 14 ומספק שירותים משפטיים בתחומי הליטיגציה, נדל"ן ועוד. 2007 המשרד נוסד בשנת - 92 )המשך( משרדי עורכי דין

12 עורכי דין אשר לא שיתפו פעולה, הדירוג מתבסס על מידע אשר נאסף ממקורות אחרים. משרדי בוטיק עורכי דין 2021 דירוג במגזר שם המשרד מספר שותפים מספר עו"ד כולל שותפים תחומי התמחות עיקריים 2020 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 1 ד"ר א. קלגסבלד ושות', עורכי דין 5 3 ליטיגציה 100 1 2 ניר כהן, לשם, בן-ארצי ושות' 9 4 ליטיגציה, תובענות ייצוגית 101 2 3 בן צור קורב ושות', עורכי דין 12 9 ליטיגציה, צווארון לבן, ביטוח, תובענות ייצוגית 102 3 4 מאיר מזרחי ושות', עו"ד 25 8 מיסוי, מיסוי נדל"ן 104 4 5 גיסין ושות' עו"ד 5 16 הסדרי חוב, פירוקים וכינוסים, ליטיגציה, מיזוגים ורכישות, שוק ההון, תובענות ייצוגית - 5 6 זאב שרף ושות', משרד עורכי דין 13 7 ליטיגציה, תובענות ייצוגית 105 6 7 שקל ושות' - עורכי דין 9 18 מיסוי, מיסוי נדל"ן - 7 8 זיו שרון ושות' עורכי דין 5 10 מיסוי, מיסוי נדל"ן - 8 9 שוב ושות' עורכי דין 16 4 נדל"ן, תכנון ובניה, התחדשות עירונית 106 9 10 ענת בירן משרד עורכי דין 11 3 תכנון ובניה, התחדשות עירונית, משפט מנהלי, נדל"ן, ספורט, ליטיגציה 107 10 11 אלתר עורכי דין 8 6 מיסוי, מיסוי נדל"ן 108 11 12 אודי ברזלי - עורכי דין 8 1 מיסוי, מיסוי נדל"ן 109 12 13 לוי טילר, נרדיה, הר צבי, ברא"ז ושות'- חברת עורכי דין 8 4 פירוקים וכינוסים, בנקאות, התחדשות עירונית, נדל"ן - 13 14 נ. פינברג ושות' - עורכי דין, דיני עבודה 15 35 עבודה - 14 15 ברגרזון ושות' משרד עורכי דין ונוטריון 9 1 פירוקים וכינוסים, נדל"ן, התחדשות עירונית 110 15 16 צבי שוב משרד עורכי דין 10 1 תכנון ובניה, נדל"ן, התחדשות עירונית 111 21 17 אריאל שמר, גוטרמן, גלמן ושות' 2 11 עבודה, לשון הרע - 17 18 ליבליך-מוזר-גליק 15 7 לשון הרע, בריאות, ליטיגציה, קניין רוחני, תובענות ייצוגית, ביטוח, התחדשות עירונית, עבודה 112 22 19 ארנה לין ושות' - משרד עורכות דין 8 21 עבודה - 19 20 גיא פרבמן, רשף ושות' - משרד עורכי דין 9 2 התחדשות עירונית, נדל"ן - 16 21 הירש-פלק ושות' 10 25 הייטק, סייבר והגנת הפרטיות, מיזוגים ורכישות, מסחר בינלאומי, קניין רוחני - 25 22 ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות' עורכי דין 16 6 מיסוי, ניהול הון משפחתי 113 24 23 גיל הירשמן ושות' 4 12 התחדשות עירונית, ליטיגציה, פירוקים וכינוסים, נדל"ן - 20  המשך טבלה משרדי הבוטיק מתמחים במספר מצומצם של נישות, ומהווים חלק בלתי נפרד מענף משרדי עורכי הדין בישראל. במגוון תחומים, ביניהם: מעמד אישי, לשון הרע, מיסוי, גבייה והוצל"פ, עבודה, הגירה ועוד, קיימת פעילות ענפה של משרדי בוטיק הנחשבים למובילים בתחומם, גם בקרב הלקוחות וגם בקרב עמיתיהם. הרבה מהלקוחות הגדולים של משרדי עורכי הדין טוענים כי למרות הנוחות בעבודה מול משרד גדול שנותן שירותים משפטיים בכל התחומים, הרי שבתחומים מסוימים קיימת העדפה לעבודה מול עורך דין מומחה בתחומו שמעניק יחס מקצועי, אישי וצמוד באותו התחום. מפילוח משרדי העילית לפי תחומים עולה כי תחום המעמד האישי ממשיך לככב המדורגים בקבוצת העילית בתחום 18 בתחומי פעילותם של משרדי הבוטיק, וכל זה הינם משרדי בוטיק. כמו כן, בתחום גבייה והוצל"פ משרדי הבוטיק מהווים מכמות 78% ממשרדי העילית בתחום. משרדי הבוטיק אוחזים בנתח של 88% משרדי העילית בתחום לשון הרע. בתחום מיסוי נדל"ן משרדי הבוטיק מהווים . כמו כן, בתחומים דיני עבודה 55% ממשרדי העילית, ובתחום המיסוי מהווים 73% ממשרדי העילית. 53% וצווארון לבן משרדי הבוטיק מהווים בנוסף למיזוגים הרבים בתחום, לא פעם אנו רואים עורכי דין בכירים אשר עוזבים את המשרדים שבהם עבדו, על מנת להקים משרדי בוטיק. כך למשל, בדצמבר עו"ד ענת קליין שניהלה את תחום האנרגיה והתשתיות במשרד גרוס, 2020 קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', עזבה את המשרד על מנת להקים משרד בוטיק בתחום - קליין ושות'.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=