משרדי עורכי הדין המובילים - BDI CODE 2018

השונים. CofaceBdi חוברת זו הינה תוצאה של מאמץ משולב של מערכי תודות רבות נתונות לכל עובדי החברה שתרמו להפקת החוברת, , למחלקת ההפקה, למערך טכנולוגית המידע והמחשוב, BdiCode למנהלי דירוג לפיתוח עסקים, לצוותי המחלקה הכלכלית, למחלקה הבינלאומית, למחלקת שיווק ומכירות, למחלקה למידע שיווקי וסקרי שוק ולמחלקת איסוף הנתונים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפרסום זה )להלן: "הפרסום"(, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, איורים, גרפיקה, גרפים, תמונות ו/או כל חומר אחר הכלול בו )להלן: "המידע"( CofaceBdi ( או של אחרים אשר העניקו ל "CofaceBdi" הינםרכושהשל קופאס בי.די.אי בע"מ )להלן: את זכות השימוש בהם לצרכי פרסום זה אלא אם צוין אחרת במפורש. השימוש בפרסום ו/או במידע הוא למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי, לשנות, לפרסם, לשדר, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום ו/או . חלק מן המידע נסמך על CofaceBdi במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת . דירוג CofaceBdi מצדדים שלישיים ומהערכות אשר בוצעו על ידי CofaceBdi נתונים אשר נמסרו ל . CofaceBdi החברות בוצע על פי מתודולוגיה שפותחה על ידי וללא כל אחריות. פרופילי החברות נכתבו על ידי החברות ובאחריותן. as is המידע בפרסום מוצע לא מתחייבת להתאים את המידע לצרכי המשתמש או למטרותיו, היא אינה אחראית לכל CofaceBdi שימוש שנעשה בפרסום ובמידע ו/או לאמינות ודיוק המידע בפרסום. אין במידע קביעה באשר למצבן של החברות הנכללות בו או המלצה באשר להתקשרות עם אותן חברות. לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה CofaceBdi מובהר בזה, כי מהשימוש בפרסום ו/או במידע. והלאה 3 המשולב בכל עמודי הפרופיל מאפשר לבעלי הטלפונים הניידים מדור QR קוד ה לסרוק את הקוד באמצעות אפליקציה מתאימה ולגלוש ישירות לאתר החברה. 5126015 , בני ברק 11 כתובת: רח' בן גוריון 5110801 , בני ברק 844 . ת.ד info@bdi.co.il דואר אלקטרוני: | www.bdi.co.il | www.bdicode.co.il א תר: 03 6160333 : פקס | 03 5770333 :' טל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=