דירוג החברות המובילות בישראל, משרדי עורכי הדין ורואי החשבון המובילים, החברות שהכי כדאי לעבוד בהן - BDI CODE 2021

דירוג החברות המובילות בישראל, משרדי עורכי הדין ורואי החשבון המובילים, החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2 0 2 1

2 0 2 1 דירוג החברות המובילות בישראל, משרדי עורכי הדין ורואי החשבון המובילים, החברות שהכי טוב לעבוד בהן

2 השונים. CofaceBdi חוברת זו הינה תוצאה של מאמץ משולב של מערכי תו ד ות רבות נתו נ ות לכל עובד י החברה שתרמו להפקת החוברת, , למחלקת ההפקה, למערך טכנולוגית המידע והמחשוב, BdiCode למנהלי דירוג - לפיתוח עסקים, לצוותי המחלקה הכלכלית, למחלקה הבינלאומית, למחלקת שיווק ומכירות, למחלקה למידע שיווקי וסקרי שוק ולמחלקת איסוף הנתונים. ״הפרסום״), לרבות שמות וסימנים מסחריים, :מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפרסום זה (להלן פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות ״המידע״) :אך מבלי לגרוע, טקסטים, איורים, גרפיקה, גרפים, תמונות ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן CofaceBdi ) - או של אחרים אשר העניקו ל- "CofaceBdi" :מ (להלן"הינם רכושהשל קופאס בי.די.אי בע את זכות השימוש בהם לצרכי פרסום זה - אלא אם צוין אחרת במפורש. השימוש בפרסום ו/או במידע הוא למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי, לשנות, לפרסם, לשדר, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום ו/או . חלק מן המידע נסמך על CofaceBdi במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת . דירוג CofaceBdi מצדדים שלישיים ומהערכות אשר בוצעו על ידי CofaceBdi נתונים אשר נמסרו ל- .CofaceBdi החברות בוצע על פי מתודולוגיה שפותחה על ידי וללא כל אחריות. פרופילי החברות נכתבו על ידי החברות ובאחריותן. as is המידע בפרסום מוצע לא מתחייבת להתאים את המידע לצרכי המשתמש או למטרותיו, היא אינה אחראית לכל CofaceBdi שימוש שנעשה בפרסום ובמידע ו/או לאמינות ודיוק המידע בפרסום. אין במידע קביעה באשר למצבן של החברות הנכללות בו או המלצה באשר להתקשרות עם אותן חברות. לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם כתוצאה CofaceBdi מובהר בזה, כי מהשימוש בפרסום ו/או במידע. והלאה 3 המשולב בכל עמודי הפרופיל מאפשר לבעלי הטלפונים הניידים מדור QR קוד הלסרוק את הקוד באמצעות אפליקציה מתאימה ולגלוש ישירות לאתר החברה. 5126417 , בני ברק 9 מגדל הכשרת הישוב, רח׳ ז׳בוטינסקי :כתובת 5110801 , בני ברק 844 . ת.ד info@bdi.co.il : דואר אלקטרוני | www.bdi.co.il | www.bdicode.co.il :אתר 03-6160333 : פקס | 03-5770333 :טל׳

3 קוראים יקרים, 4%- וב 7%- הצמיחה בישראל צפויה להסתכם ב 2022 ובשנת 2021 בשנת בהתאמה ושיעור 5%- וב 7%- בהתאמה. שיעור האבטלה באותן השנים יסתכם בכ . באותן השנים העודף בחשבון השוטף 1.8%- וב 1.4%- האינפלציה יסתכם ב הגירעון הממשלתי כאחוז 2021 . בשנת 3.8%- וב 4.5%- כאחוז מתמ"ג יסתכם ב . תחזיות אלה 74%- ויחס החוב לתוצר יסתכם בכ 6%- מהתמ"ג צפוי להיות כ הן חיוביות ביותר אך התפתחויות לא פחות חשובות מתחזיות הצמיחה הנ"ל הן העברת חוק התקציב שהפחית בצורה ניכרת את רמת האי-וודאות במשק והן הנהגת רפורמות כלכליות חשובות כגון הארכת גיל הפנסיה של נשים, המשך פתיחת המשק לתחרות חו"ל בעיקר בענפים שבעבר היו מוגנים מאוד, המשך הפחתת השימוש במזומנים, רפורמה בתחום הרגולציה להורדת הנטל הרגולטורי, רפורמה בבנקאות הפתוחה להגברת התחרות בסקטור הפיננסי, הנהגת אגרת הגודש וכו'. למרות זאת, לא נוכל להתעלם מגורם אי-וודאות מרכזי התפרצות של גל חדש של וירוס הקורונה אשר עלול לשבש את כל התחזיות ולחייב מדיניות סגרים חדשים ולפגוע קשות בצמיחה ובאבטלה. , המהדורה השבע עשרה של דירוג החברות המובילות BdiCode 2021‬ מהדורת את החברות ‬, עסקית ‬ ומובילות ‬ למצוינות ‬ העסקי ‬ הקוד ‬ בניתוח ‬, מציגה ‬, במשק המובילות במשק בחתך רוחבי (מכלל המגזרים וענפים) ובחתך מגזרי: חברות משרדי עו"ד וראיית חשבון, ‬, ההון ‬ שוק ‬, מסחר ‬, בנייה ‬, שירותים ‬, תעשייה ‬, אחזקה ‬ כמותיים ‬ משקלל פרמטרים BdiCode‬ ובחתך ענפי בכל אחד מהמגזרים. דירוג דירוג הסיכון, מוסר תשלומים, ‬, צמיחה ‬ שיעורי ‬, רווחיות ‬, מחזור ‬: כגון ‬ ואיכותיים ‬ ההשקעה ‬" את ‬ "הכי טוב לעבוד". דירוג ה"חברות שהכי טוב לעבוד בהן" העלה המנהלים בחברות המובילות. עוצמתו של הדירוג ‬ בקרב ‬ היום ‬ לסדר ‬" האנושי ‬ בהון ‬ בין ‬. עצמן ‬ את ‬ ולבחון ‬ במראה ‬ נעוצה, בין היתר, בכך שהוא גורם לחברות להביט דירוג העיריות/המועצות המובילות בישראל. ‬ נכללים ‬ המיוחדים ‬ הדירוגים ‬ במשק. ‬ חשובים ‬ גורמים ‬ של ‬ חדשים ‬ דירוגים ‬ להוסיף ‬ שנה ‬ כל ‬ רבים ‬ מאמצים ‬ עושים ‬ אנו ל ‬" ובחו ‬ בארץ ‬) ואנגלית ‬ עברית ‬( עותקים ‬ אלפי ‬ בעשרות ‬ מופץ BdiCode 2021 הכלכלה ‬ של ‬ השדרה ‬ עמוד ‬- בישראל ‬ המובילות ‬ החברות ‬ את ‬ בפניכם ‬ ומציג ‬ במעלה ‬ ראשון ‬ עסקי ‬ כלי ‬ שהם ‬- כלכליים ‬ וניתוחים ‬ ענפיים ‬ סקרים ‬, הישראלית ‬ הייחודי: ‬ באתר ‬ BdiCode ‬2021- ב ‬ לעיין ‬ ניתן ‬ כן ‬- כמן ‬. המשק ‬ ולהכרת ‬ לבחינה ‬ https://www.bdicode.co.il‬ הזדמנות ‬ להן ‬ ניתנה ‬. בספר ‬ מורחב ‬ פרופיל ‬ במסגרת ‬ עצמן ‬ להציג ‬ בחרו ‬ רבות ‬ חברות ל. ‬" הבינ ‬ וקשריהן ‬ בשוק ‬ מעמדן ‬, שלהן ‬ הטכנולוגיות ‬, מוצריהן ‬, פעילותן ‬ את ‬ לפרט ‬ רב ‬ מאמץ ‬ השקיעו ‬, נאמנה ‬ מלאכתם ‬ שעשו BdiCode‬ עובדי ‬ לכל ‬ להודות ‬ ברצוננו זו. ‬ איכותית ‬ מהדורה ‬ בפניכם ‬ להציג ‬ לנו ‬ ואפשרו ‬ בהכנות ‬ קריאה מהנה CofaceBdi הנהלת איל ינאי CofaceBdi מנכ״ל משותף תהילה ינאי CofaceBdi מנכ״ליתמשותפת תהילה ינאי איל ינאי

4 החברות המובילות 500 דירוג 203 מגזר התעשיה 217 מגזר התעשיה - ניתוח 218 חברות התעשיה המובילות - דירוג 219 אלקטרוניקה ותעופה 227 ייצור דלתות פנים 227 תוכנה 228 רכיבים אלקטרוניים 229 מוצרי חשמל 229 מתכת בסיסית 230 מוצרי מתכת 231 פרמצבטיקה, קוסמטיקה ודטרגנטים 232 מזון משקאות וטבק 233 ציוד רפואי 234 מוצרי בניה ותשתית 235 כימיה 236 נייר וקרטון 236 טקסטיל, הלבשה והנעלה 237 טכנולוגיות מים, סינון והשקיה 237 עץ 237 ציוד ומערכות תקשורת 238 אנרגיה חלופית וסולארית 238 פלסטיק 239 מגזר המסחר 241 מגזר המסחר - ניתוח 242 חברות המסחר המובילות - דירוג 243 רשתות קמעונאיות 248 סיטונאות קוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיקלים 249 ציוד אלקטרוניקה 249 המתודולוגיה של הדירוג 6 המשק הישראלי 7 בנקים מסחריים 8 בנקים מסחריים - ניתוח 10 בנקים מסחריים - דירוג 12 בנקים מסחריים - פרופילים 13 חברות אשראי ומימון, חברות ביטוח וביטוח אשראי, שוק ההון וחברות החזקה 23 חברות כרטיסי אשראי, ליסינג מימוני חוץ בנקאי - ניתוח ודירוג 24 חברות הביטוח - ניתוח 26 חברות הביטוח וביטוח האשראי - דירוג 27 בתי השקעות עפ"י ערך הנכסים המנוהלים (כולל קופות גמל) - דירוג 28 בתי השקעות עפ"י ערך קרנות הנאמנות המנוהלות - דירוג 29 חברות החזקה - ניתוח 30 חברות החזקה - דירוג על פי הון עצמי 31 חברות החזקה - דירוג על פי סך מאזן 32 משרדי עורכי דין 33 משרדי עורכי דין - ניתוח 34 משרדי עורכי דין - דירוג 35 משרדי בוטיק עו"ד - ניתוח ודירוג 39 משרדי עורכי דין - דירוג תחומי הפעילות 49 משרדי עורכי דין - פרופילים 73 משרדי בוטיק עו"ד - פרופילים 129 משרדי עורכי פטנטים - ניתוח ודירוג 192 משרדי רואי חשבון 193 משרדי רואי חשבון - ניתוח 194 משרדי רואי חשבון -דירוג 195 משרדי רואי חשבון - פרופילים 198 תוכן העניינים

5 שילוח ועמילות מכס 269 ליסינג תפעולי והשכרת רכב 269 תוכנה ואינטגרציה 270 שמירה אבטחה וניקיון 270 עיריות - דירוג 271 מועצות - דירוג 272 דירוגים מיוחדים 273 החברות שהכי טוב לעבוד בהן - ניתוח 275 החברות שהכי טוב לעבוד בהן - דירוג 276 פרופילי החברות המובילות 238 מגזר הבניה 333 מגזר הבניה - ניתוח 334 אחזקות בניה - דירוג 335 חברות הבניה - דירוג 335 חברות התשתית - דירוג 339 חברות הבניה - פרופילים 341 התחדשות עירונית 395 התחדשות עירונית - ניתוח ודירוג 396 התחדשות עירונית - פרופילים 400 ייזום ונדל"ן מניב 423 ייזום ונדל"ן מניב - ניתוח 424 ייזום ונדל"ן מניב - דירוג 425 חברות ייזום ונדל"ן מניב - פרופילים 426 אינדקס החברות המובילות 435 רשתות שיווק מזון 250 סיטונאות מזון 251 רכיבים אלקטרוניים 252 מוצרי בניה, אינסטלציה ותשתית 252 יבוא כלי רכב 253 ציוד תקשורת 253 דלק גז ואנרגיה 254 חומרי חשמל 254 מכונות וציוד 254 מוצרי חשמל ביתיים 255 מחשבים וציוד נלווה 255 מוצרים ושרותים לחקלאות 256 עץ 256 משקאות חריפים 256 רשתות הלבשה, טקסטיל, הנעלה ובתי כלבו וצעצועים 257 מגזר השירותים 259 מגזר השירותים - ניתוח 260 חברות השירותים המובילות - דירוג 261 פרסום מקוון ופיתוח יישומים 264 תקשורת וטלויזיה 264 הובלה ואחסון כימיקלים 264 הסעדה וקייטרינג 265 תשתיות 265 בתי מלון 266 תחבורה 267 הנדסה תכנון וניהול פרוייקטים 267 תיירות 268 כח אדם והשמה 268 שירותי בריאות 268 הגרלות 269

6 2021 BdiCode דירוג המתודולוגיה של הדירוג מבוסס על מתודולוגיה חדשנית וייחודיתשפותחה על ידי BdiCode דירוג לדירוגהחברותהמובילותבמשק. בבסיסההמתודולוגיהנובעת CofaceBdi‬ מהגדרות מגוונות ורחבות למושג “מובילות עסקית". הישראלי, חיפשנו ‬ במשק ‬ החברות ‬ בניתוח ‬ שנים ‬ , שעוסקים CofaceBdi‬ ב- ‬ אנחנו חברה ‬ מובילות ‬ האם ‬. במשק ‬ המובילות ‬ החברות ‬ להגדרת ‬ הגנטי /‬ העסקי ‬ הקוד ‬ את במנהלים ‬, צמיחה ‬ בשיעורי ‬ או ‬, רווחיות ‬, ביציבות ‬ או ‬, פעילותה ‬ והיקף ‬ בגודל ‬ מוגדרת ‬ המתחרים, ‬ בהכנעת ‬ אולי ‬ או ‬, חדשים ‬ ושווקים ‬ לתחומים ‬ בפריצה ‬ או ‬, כריזמטיים ‬ בתרומה ‬, העובדים ‬ בתגמול ‬ או ‬ לעובדיה ‬ מקנה ‬ שהחברה ‬ העבודה ‬ בסביבת ‬ ומורכב ‬, מימדי ‬ רב ‬ הינו ‬ עסקית ‬ למובילות ‬ הקוד ‬, אכן ‬. חברתית ‬ ומעורבות ‬ לקהילה ‬ בהיבט ‬ והן ‬ האיכותי ‬ בהיבט ‬ הן ‬ ומאפיינים ‬ תחומים ‬ של ‬ רב ‬ מספר ‬ של ‬ משקלול ‬ הסתכלות ‬ משקף ‬ עסקית ‬ ומובילות ‬ למצוינות ‬ העסקי ‬ הקוד ‬ BdiCode‬ הכמותי. ‬ שיוצרים ‬ לעיל ‬ המוזכרים ‬ הפרמטרים ‬ במגוון ‬ הישראלי ‬ במשק ‬ החברות ‬ על ‬ רחבה ‬ ומובילה. ‬ מצליחה ‬ חברה ‬ לדירוג ‬ הקריטריונים את ‬ המשקפים ‬- המוסף ‬ הערך ‬ של ‬ מדדים ‬ גם ‬ צורפו ‬ שאליהם ‬ הפעילות ‬ היקפי הפעילות. ‬ למחזור ‬ החברה ‬ של ‬ התרומה ‬ מייצרת ‬ שהחברה ‬ התשואה ‬ מהי ‬ השאלה ‬... גדול ‬ להיות ‬ מספיק ‬ לא ‬. רווחיות ‬ מדד • ‬ שלה ‬ הרווחיות ‬ ומהי ‬ האמיתי ‬ פעילותה ‬ להיקף ‬ חדשות, ‬ טכנולוגיות ‬, חדשים ‬ במוצרים ‬ חדשנות ‬, זמן ‬ לאורך ‬ הצמיחה ‬ שיעורי • ‬. חדשים ‬ ושווקים ‬ פעילות ‬ תחומי ‬ פחות ‬ מסוכנת ‬ שהחברה ‬ ככל ‬; שלה ‬ התשלומים ‬ ומוסר ‬ החברה ‬ של ‬ הסיכון ‬ דירוג • ‬. שלה ‬ הציון ‬ כמובן ‬ שופר ‬ כך ‬, במועד ‬ לספקיה ‬ לשלם ‬ ונוהגת ‬ החברה ‬ של ‬ חברתית ‬ מעורבות ‬ על ‬ המעידות ‬ ופעולות ‬ לקהילה ‬ התרומה ‬ היקף • ‬. העובדים ‬ או ‬/ ו ‬ :איכותיים ‬ מדדים ‬ גם ‬ הכמותיים ‬ המדדים ‬ ולצד המנהלים ‬ י ‬" ע ‬ מוערכים ‬ ומנהליה ‬ היא ‬ וכיצד ‬, היטב ‬ מנוהלת ‬ החברה ‬ כמה ‬ עד • ‬. במשק ‬ רוצים ‬ כמה ‬ ועד ‬ בה ‬ לעבוד ‬ טוב ‬ כמה ‬ עד ‬- החברה ‬ יוצרת ‬ עבודה ‬ סביבת ‬ איזו • ‬ בה ‬ לעבוד ‬ וערכיים- ‬ כמותיים ‬ מדדים ‬ של ‬ משילוב ‬ נגזר ‬ החברה ‬ ולהצלחת ‬ למובילות ‬ המפתח ‬. איכותיים ‬ ‬ הדירוג ‬ טבלאות תחומי ‬ כל ‬ את ‬ הכולל ‬ במשק ‬ המובילות ‬ החברות ‬ של ‬ מרכזי ‬ דירוג ‬‬ :‬ “הקוד" ‬ דירוג הקריטריונים ‬ כל ‬ פי ‬ על ‬ החברות ‬ מדורגות ‬ בו ‬, ועוד ‬ בנייה ‬, ושירותים ‬ מסחר ‬, התעשייה ‬ מיקומה ‬ כך ‬, הקוד ‬ בדירוג ‬ יותר ‬ גבוה ‬ החברה ‬ של ‬ שמיקומה ‬ ככל ‬. לעיל ‬ המופיעים ‬ מופיע ‬ עליהם ‬ ספציפיים ‬ דירוגים ‬ יותר (למעט ‬ גבוה ‬ הענפי ‬ ובדירוג ‬ המגזרי ‬ בדירוג ‬ ‬.‬.) דורג ‬ כיצד ‬ ייחודי ‬ הסבר ‬ ‬. הנכסים ‬ סך ‬ ולפי ‬ העצמי ‬ ההון ‬ לפי ‬ מדורגות ‬‬ אחזקה: ‬ חברות הכנסות ‬ בסעיף ‬." “הקוד ‬ בדירוג ‬ הפרמטרים ‬ במכלול ‬ דורגו ‬‬ מסחריים: ‬ בנקים הבנקים ‬, כן -‬ כמו ‬. מריבית ‬ שאינן ‬ הכנסות ‬ בתוספת ‬ נטו ‬ ריבית ‬ להכנסות ‬ התייחסנו ‬ ‬. להון ‬ והתשואה ‬ המנוהל ‬ האשראי ‬, הנכסים ‬ סך ‬ פי ‬ על ‬ דורגו ‬ ‬.‬" “הקוד ‬ בדירוג ‬ הפרמטרים ‬ במכלול ‬ דורגו ‬‬ מימוני: ‬ וליסינג ‬ אשראי ‬ כרטיסי התייחסנו ‬ הכנסות ‬ בסעיף ‬."‬ “הקוד ‬ בדירוג ‬ הפרמטרים ‬ במכלול ‬ דורגו ‬‬ ביטוח: ‬ חברות ‬. ברוטו ‬) ביטוח (בלבד ‬ מפרמיות ‬ להכנסות ‬ מופיעות ‬ ובענפים ‬ במגזר ‬ החברות ‬‬ וענפיהם: ‬ שירותים ‬ מסחר, ‬ התעשייה, ‬ מגזרי ‬.‬" “הקוד ‬ בדירוג ‬ דירוגן ‬ לפי ‬ מנוכות ‬ להכנסות ‬ התייחסנו ‬ רכב ‬ כלי ‬ מסחר ‬ בענף ‬‬ ייחודיים: ‬ ענפים ‬ לגבי ‬ הערות מפעילות ‬ הכנסות ‬ למחזור ‬ התייחסנו ‬ וגז ‬ בדלק ‬ מסחר ‬ בענף ‬; קנייה ‬ ומס ‬ יבוא ‬ ממסי ‬ החברות ‬ הכנסות ‬ רכב ‬ והשכרת ‬ התפעולי ‬ הליסינג ‬ בענף ‬; בלו ‬ ללא ‬ ונלוות ‬ הדלק ‬ ‬. רכב ‬ כלי ‬ ממכירת ‬ הכנסות ‬ גם ‬ כוללות ‬ ביותר ‬ החשובים ‬ הפרמטרים ‬ של ‬ שקלול ‬‬ :‬ בהן" ‬ לעבוד ‬ טוב ‬ “שהכי ‬ החברות ‬ דירוג של ‬ נסקרים ‬2,000 ‬ מעל ‬ מייצג ‬ מדגם ‬( העבודה ‬ מקום ‬ בבחירת ‬ הישראלי ‬ לעובד ‬ סקר (‬ עבודתם ‬ למקומות ‬ הנשאלים ‬ ידי ‬ על ‬ שניתנו ‬ בציונים ‬,) המועסקים ‬ אוכלוסיית ‬ לגבי ‬ שנשאלו ‬ עובדים ‬ אלפי ‬ עשרות ‬ של ‬ ארגוניים ‬ פנים ‬ וסקרים ‬ ארצי ‬ מועסקים ‬ סקר ‬ גם ‬ שוקלל ‬ אלו ‬ לנתונים ‬.) עליהם ‬ המועדף ‬ העבודה ‬ ומקום ‬ עבודתם ‬ מקום ‬ המעסיקים ‬ של ‬ ההשקעה ‬ רמת ‬ על ‬ ונתונים ‬ אנוש ‬ משאבי ‬ מנהלי ‬ בקרב ‬ עמדות ‬ ‬. החברות ‬ עם ‬ בשיתוף ‬ שנערכו ‬ ארגוניים ‬ פנים ‬ סקרים ‬ מתוך ‬ ונתונים ‬ האנושי ‬ בהון ‬ המתודולוגיה של הדירוג בדירוג ‬ הפרמטרים ‬ במכלול ‬ החברות ‬ דורגו ‬‬ מניב": ‬ ן ‬ ונדל" ‬ ייזום ‬ ו" ‬ הבנייה ‬ דירוגי ריבית ‬ הכנסות ‬, נכסים ‬ בשווי ‬ שינויים ‬ כוללות ‬ אינן ‬ ן ‬" נדל ‬ חברות ‬ הכנסות ‬." “הקוד ‬ דירוג שיווק פרויקטי נדל"ן למגורים דורגו לפי מספר הפרויקטים, מספר .‬ ואחרות ‬ הדירות בכל פרויקט ושטח. מעורבים ‬ שבה ‬ העסקית ‬ הפעילות ‬ איכות ‬ על ‬ מבוסס ‬ הדירוג ‬‬ דין": ‬ עורכי ‬ “משרדי ‬ דירוג שהמשרדים ‬ כך ‬ מבוצע ‬ הדירוג ‬. הישראלי ‬ במשק ‬ מובילים ‬ גופים ‬ בייצוג ‬ המשרדים ‬ מעורבים ‬ היו ‬ שבהם ‬ והפרויקטים ‬ העסקאות ‬ פירוט ‬ עם ‬ מידע ‬ החברה ‬ אל ‬ מעבירים ‬ משפטיים ‬ תקדימים ,‬ משמעותיים ‬ דין ‬ פסקי ‬, הפעילות ‬ היקפי ‬, הלקוחות ‬ שמות ‬ עם ‬ עם ‬ עומק ‬ ראיונות ‬ עורך ‬ הדירוג ‬ צוות ‬. שכנגד ‬ הצד ‬ את ‬ ייצגו ‬ אשר ‬ הדין ‬ עורכי ‬ ושמות ‬ של ‬ הלקוחות ‬ איכות ‬ לבחינת ‬, פעילותם ‬ על ‬ האינפורמציה ‬ מלוא ‬ לקבלת ‬ המשרדים ‬ מדורג ‬ המשרד ‬ , כך BdiCode‬ בדירוגי ‬ יותר ‬ גבוה ‬ מדורגים ‬ שהלקוחות ‬ ככל ‬: המשרד ‬ מהמשרדים ‬ המתקבל ‬ המידע ‬ כלל ‬ של ‬ הצלבה ‬ מתבצעת ‬ הדירוג ‬ בתהליך ‬. גבוה ‬ יותר ‬ פעילים ‬ ותיקים ‬ שכנגד ‬ הצד ‬ את ‬ המייצגים ‬ הדין ‬ עורכי ‬ משרדי ‬ שמות ‬ על ‬ מידע ‬ הכולל ‬ קבלת ‬ כולל ‬ המשרד ‬ ומלקוחות ‬ מהמשרדים ‬ המתקבל ‬ המידע ‬ כלל ‬, הדירוג ‬ לשנת ‬ כמו ‬ המשרד ‬ י ‬" ע ‬ ללקוחות ‬ הניתנים ‬ השירותים ‬ ואופי ‬ מקצועיות ‬, איכות ‬ על ‬ משוב ‬ על ‬ דעת ‬ חוות ‬ לקבל ‬ מנת ‬ על ‬ הדין ‬ עורכי ‬ למשרדי ‬ פנייה ‬ מתבצעת ‬, שנה ‬ כמדי ‬, כן ‬ ‬. השונים ‬ בתחומים ‬ הפעילים ‬ המשרדים ‬ מבוסס CofaceBdi‬ של ‬ החשבון ‬ רואי ‬ משרדי ‬ דירוג ‬‬ חשבון": ‬ ראיית ‬ “משרדי ‬ דירוג גופים ‬ של ‬ וביקורת ‬ בייצוג ‬ המשרדים ‬ מעורבים ‬ בה ‬ העסקית ‬ הפעילות ‬ איכות ‬ על ‬ החברה ‬ אל ‬ מעבירים ‬ שהמשרדים ‬ כך ‬ מבוצע ‬ הדירוג ‬. הישראלי ‬ במשק ‬ מובילים ‬ של ‬ הדירוג ‬ צוות ‬. המשרד ‬ ידי ‬ על ‬ הניתנים ‬ והשירותים ‬ הלקוחות ‬ פירוט ‬ עם ‬ רב ‬ מידע ‬ פעילותם, ‬ על ‬ האינפורמציה ‬ מלוא ‬ לקבלת ‬ המשרדים ‬ עם ‬ עומק ‬ ראיונות ‬ עורך ‬ החברה ‬ משוקללים ‬ בדירוג ‬. עצמן ‬ מהחברות ‬ מידע ‬ עם ‬ האינפורמציה ‬ את ‬ ובודק ‬ מצליב ‬ לקוחות ‬ ודירוג ‬ החשבון ‬ רואי ‬ בקרב ‬ והמלצות ‬ מקיף ‬ סקר ‬ תוצאות ‬, המשרדים ‬ פעילות ‬ מדורגים ‬ שהלקוחות ‬ ככל ‬. המובילות ‬ החברות ‬ בדירוג ‬ מדורגים ‬ שהם ‬ כפי ‬ המשרד ‬ בדירוג ‬ הנכללות ‬ בקטגוריות ‬. גבוה ‬ יותר ‬ מדורג ‬ המשרד BdiCode‬ בדירוגי ‬ יותר ‬ גבוה ‬ משרדי ‬ שינו ‬ האחרון ‬ בעשור ‬. נוספים ‬ ותחומים ‬ הביקורת ‬ תחום ‬ את ‬ נמצא ‬ השנה ‬ מגמת ‬ החלה ‬, בלבד ‬ ביקורת ‬ של ‬ מסורתי ‬ מתחום ‬ פעילותם ‬ אופי ‬ את ‬ חשבון ‬ רואי ‬ שונים, ‬ בתחומים ‬ סיכונים ‬ ניהול ‬ כגון ‬ נוספים ‬ לתחומים ‬ הפעילות ‬ בתחומי ‬ התרחבות ‬ לתחום ‬ והפך ‬ המשרדים ‬ בקרב ‬ מאד ‬ שהתפתח ‬ תחום ‬- הכלכלי ‬ הייעוץ ‬ תחום ‬ דירוג ‬ וכמובן ‬ מיסוי ‬, פנים ‬ ביקורת ‬ בתחומי ‬ גם ‬ המשרדים ‬ את ‬ דירגנו ‬. נרחב ‬ פעילות ‬ דירוג ‬ וכן ‬ א "‬ בת ‬ בבורסה ‬ הנסחרות ‬ ציבוריות ‬ חברות ‬ המבקרים ‬ חשבון ‬ ראיית ‬ משרדי ‬ ‬. ציבוריות ‬ בחברות ‬ פנים ‬ בקורת ‬ לפי ‬ משרדים ‬ של ‬ המשרדים. ‬ ללקוחות ‬" “הקוד ‬ דירוג ‬ של ‬ שקלול ‬‬ פטנטים": ‬ עורכי ‬ “משרדי ‬ דירוג על ‬ וקובלו ‬ שהוגשו ‬ הפטנטים ‬ ומספר ‬ במשרד ‬ המורשים ‬ הפטנטים ‬ עורכי ‬ מספר ‬ שניתן ‬ הדירוג ‬ כך ‬, יותר ‬ גבוה ‬" “הקוד ‬ בדירוג ‬ הלקוח ‬ של ‬ שדירוגו ‬ ככל ‬. המשרד ‬ ידי ‬ כגון ‬, מדורגים ‬ לא ‬ ללקוחות ‬ גם ‬ התייחסות ‬ ניתנה ‬ זאת ‬ יותר (עם ‬ גבוה ‬ למשרד ‬ זרות). ‬ וחברות ‬ בינלאומיים ‬ לקוחות ‬ ומדד ‬ פיננסיים ‬ מדדים ‬ של ‬ שקלול ‬ על ‬ המבוסס ‬ דירוג ‬ מועצות": ‬ “עיריות/ ‬ דירוג מדדים ‬ מספר ‬ של ‬ צירוף ‬ על ‬ מבוסס ‬ היעילות ‬ מדד ‬. ומועצות ‬ עיריות ‬ של ‬ יעילות ‬ ‬. הרשויות ‬ של ‬ תפקודן ‬ את ‬ המשקפים ‬ המנוהלים ‬ הנכסים ‬ ערך ‬ פי ‬ דירוגים, על ‬ שני ‬ דורגו ‬" השקעות ‬ “בתי ‬‬ ההון: ‬ שוק ‬. הנאמנות ‬ קרנות ‬ ערך ‬ פי ‬ ועל ‬ המובילות ‬ החברות ‬ דירוג ‬ דירוגים; האחד ‬ שני ‬ מוצגים ‬‬ עירונית: ‬ התחדשות להן ‬ אשר ‬ חברות ‬ נכללות ‬ זה ‬ בדירוג ‬- 38/2‬ א ‬" ותמ ‬38/1‬ א ‬" תמ ‬ בפרוייקטי ‬ פינוי ‬ בתחום ‬ פעילות ‬ חברות ‬ כולל ‬ השני ‬ הדירוג ‬. מוכחים ‬ ביצוע ‬ בשלבי ‬ פרוייקטים ‬ בשלבי ‬ פרוייקטים ‬ להן ‬ יש ‬2020‬ לשנת ‬ נכון ‬ אשר ‬ חברות ‬ נכללות ‬ זה ‬ בדירוג ‬- בינוי ‬ כגון, ‬ בלבד ‬ מתקדמים ‬ תכנון ‬ בשלבי ‬ ופרוייקטים ‬ שהסתיימו ‬ פרוייקטים ‬ או ‬, ביצוע ‬ לפי ‬ החברות ‬ מוצגות ‬, מהדירוגים ‬ אחד ‬ בכל ‬. להיתר ‬ בקשה ‬ או ‬ ועדה ‬ אישור ‬ לאחר ‬ ‬. פנימי ‬ דירוג ‬ ללא ‬ אלפאביתי ‬ סדר ‬ החברות. ‬ דיווחי ‬ על ‬ מבוססים ‬ בספר ‬ המוצגים ‬ הפעילות ‬ ומחזורי ‬ ההכנסות ‬ נתוני מוערך. ‬ נתון ‬ לכל ‬ סימון ‬ וניתן ‬CofaceBdi י "‬ ע ‬ ח "‬ בש ‬ הנתונים ‬ הוערכו ‬, נתונים ‬ בהיעדר ‬ לשנת ‬ ממוצע ‬ חליפין ‬ שער ‬ לפי ‬ דולריים ‬ לנתונים ‬ תורגמו ‬ תוצאתיים ‬ שקליים ‬ נתונים ‬ הערות ‬. לדולר ‬₪‬3.2149‬ לפי ‬ מאזניים ‬ ונתונים ‬, לדולר ‬₪‬3.4424‬ של ‬- 2020‬ הערות ‬. העמוד ‬ של ‬ התחתון ‬ בחלקו ‬ תופענה ‬ מסוימות ‬ לרשומות ‬ הייחודיות ‬, ספציפיות ‬ קבוצה ‬/ לחברה ‬ הנתונים ‬ להתייחסות ‬ או ‬ החברה ‬ של ‬ לסחירות ‬ הקשורות ‬ קבועות ‬ ‬. צורני ‬ תו ‬ ידי ‬ על ‬ מיוצגות ‬ כשהן ‬, העמוד ‬ בתחתית ‬ תופענה ‬, הנתונים ‬ והערכת ‬

7 התמ"ג , פגע בישראל משבר הקורונה. התוצר המקומי הגלמי (תמ"ג) של 2020 בשנת , האבטלה בהגדרה הרחבה שכוללת 3.9%- והתוצר לנפש ב 2.2%- ישראל ירד ב . משבר הקורונה פגע באופן שונה בענפי 16%- עובדים שהוצאו לחל"ת, הגיעה לכ המשק. עיקרי הפגיעה היתה בענפי הבידור (הצגות, ספורט, קולנוע), התיירות, התחבורה והשירותים האישיים. יצוין שהמשק נכנס למשבר ממצב כלכלי טוב, צמיחהמתמשכתבשניםהאחרונות, שיעור אבטלה יחסי נמוך, עודפיםמשמעותיים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, ירידה בחוב ציבורי ביחס לתמ"ג, שיעורי אינפלציה נמוכים ורמה גבוהה של יתרות מט"ח. הצריכה הפרטית לעומת הצריכה 9.2% משבר הקורונה פגעה קשות בצריכה הפרטית, ירידה בשיעור . הפגיעה בצריכה הפרטית 11% ופגיעה בצריכה לנפש בשיעור של 2019 בשנת מקורה בעיקר במגבלות שהוטלו על הפעילות ולא דווקא בפגיעה בהכנסה פנויה שכן הממשלה מיתנה את הפגיעה בהכנסה הפנויה על 2020 שעלתה בשנת ידי העברת תשלומים (דמי אבטלה לשכירים ומענקים לעצמאים). בתקופה הנסקרת עלה החיסכון הפרטי בעיקר כתוצאה מירידה חדה בצריכת שירותי תיירות (נסיעות ישראלים לחו"ל) ובידור ומהתנהגות שמרנית של הצרכנים לאור אי-הוודאות הגדולה ששררה. היצוא למרות הירידה החדה בסחר העולמי וביבוא של המדינות המפותחות (שמהווה עיקר הביקוש ליצוא הישראלי), היצוא של ישראל (ללא יהלומים וחברות הזנק) בעיקר כתוצאה מהמשך הגידול ביצוא של שירותים 2020- ב 1.9%- עלה ב מתקדמים (פיתוח תוכנה ושירותי מו"פ). יצוא של שירותים אלה נהנה מגידול של ביקושים עולמיים בתחומים כגון אבטחת סייבר ובתחומים נוספים בעקבות הגידול של הפעילות המקוונת. ההשקעה בנכסים קבועים .3.6%- ההשקעה בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים) ירדה ב 2020 בשנת רק חלק מירידה זו (בנייה למגורים בגלל מגבלות על הגעת עובדים פלשתינאיים וזרים) קשור למשבר ומוסבר בעיקר בגורמים אחרים כגון השלמת פיתוח של מאגר הגז לוויתן וירידת השקעות בכלי תחבורה. שוק העבודה 16%- האבטלה על פי הגדרה הרחבה שכוללת עובדי החל"ת הגיע לכ 2020 בשנת (על פי ההגדרה הרגילה). מעבר לשימוש בהסדר 4%- מכוח העבודה לעומת כ החל"ת ממשלת ישראל נקטה בצעדים נוספים כגון הגמשת התנאים לקבלת דמי אבטלה והארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה. צעדים אלה הקלו על המובטלים וסייעו בהפחתה הפגיעה בהכנסות המובטלים. לצד זה ננקטו צעדים לעידוד החזרה לעבודה כגון תשלומי מענקים למעסיקים. הפגיעה בתעסוקה היתה קשה בעיקר בקרב העובדים בעלי שכר נמוך והשכלה נמוכה ובעובדים צעירים ) לעומת עובדים מבוגרים. 25-34( מאזן תשלומים החשבון השוטף במאזן התשלומים נמצא בעודף כבר תקופה ארוכה. משבר הקורונה גרם לגידול בעודף בחשבון השוטף בגלל הירידה החדה ביבוא והמשך הגידול ביצוא אומנם בשיעור מתון יותר לעומתשנים קודמות. הירידה ביבוא מקורה בעיקר בירידה בנסיעות של ישראלים לחו"ל יותר מקיזזה את הירידה של תיירות מחוץ. כמו-כן ירידה במחיר הנפט וצריכת הדלק על רקע הסגרים במשק תרמו אף הם לגידול בעודף בחשבון השוטף. מגמות עיקריות בהתפתחות כלכלת ישראל שיעור השינוי הריאלייםשל התמ"ג בישראל 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 2017 2018 2019 2020 תחזית 2022 אומדן 2021 4.4 4.0 3.8 -2.2 4.0 7.0 2015 2016 2.3 4.5 2021 BdiCode דירוג המשק הישראלי

8 2021 BdiCode דירוג שיעור השינוי הריאלייםשל הצריכה הפרטית בישראל אינפלציה ושער חליפין .2019 בשנת 0.6%- לעומת עלייה ל 0.7%- שיעור האינפלציה ירד ל 2020 בשנת תרמו לירידה בשיעור האינפלציה ירידה במחירי האנרגיה והמזון בעולם והייסוף המואץ של השקל על רקע גידול בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. שכר הדירה עלה השנה בשיעור מתון יחסי מפני שהאבטלה בקרב הצעירים בעלי שכר נמוך וסטודנטים הביאה אותם חזרה למעונות ההורים ובגלל ירידה בביקוש ( והעברת להיצע הדירות לאוכלוסייה המקומית. Airbnb לדירות לתיירות נכנסת ( נרשם ייסוף בשקל. הגורמים העיקריים לייסוף השקל היו העודף 2020 בשנת בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, השקעות זרות ישירות בישראל בעיקר בענפי ההי-טק ותנועות הון זמניות שמנצלות את פערי תשואה לעומת חו"ל. המדיניות הפיסקאלית והחוב הציבורי המדיניות הפיסקאלית הגיבה בעיקר באמצעות תשלומי העברה (דמי אבטלה ומענקים) שנועדו לסייע למשקי הבית ולעסקים. מדיניות זו הגדילה את ההכנסה הפרטית הפנויה ומיתנה את הפגיעה בתוצר. הממשלה גם העמידה ערבויות לצורך מתן הלוואות לעסקים קטנים. כתוצאה ממדיניות פיסקאלית מרחיבה גדל 60% מהתמ"ג ויחס החוב הציבורי לתמ"ג עלה מ 11.6%. הגירעון הפיסקאלי ל .2020 בשנת 73%- לכ 2019 בשנת תחזיות האי-וודאות הגדולהשעדיין מאפיינת אתתקופת הקורונה בעיקר לגבי גלי תחלואה נוספים ועומק הסגריםשיופעלו מקשה מאוד על התחזיות הכלכליות. בעת כתיבת בשנת 4%- וב 7%- צופיה להסתכם סביב ה 2021 שורות אלה הצמיחה בשנת . בעיקר יובילו את הצמיחה הצריכה הפרטית, ההשקעות בנסכים קבועים 2022 5%- וב 7%- שיעור האבטלה יסתכם בכ 2022 ובשנת 2021 והיצוא. בשנת 1.8% ו-ב 1.4%- שיעור האינפלציה יסתכם ב 2022- וב 2021 בהתאמה. בשנת 2022- וב 2021- בהתאמה. העודף בחשבון השוטף כאחוז מתמ"ג יסתכם ב הגירעון הממשלתי כאחוז מהתמ"ג 2021 בהתאמה. בשנת 3.8%- וב 4.5%- ב .74%- ויחס החוב לתוצר כ 6%- צפוי להיות כ גורמי סיכון כאמור, קיימת אי-וודאות גדולה לגבי גלי תחלואה עתידיים והתגובות הנדרשות כדי לרסן אותם. בנוסף, ישנם גורמי סיכונים נוספים, העיקריים שבהם: יציבות הממשלה אשר לאור ההטרוגניות של הקואליציה הסיכון לנפילה גבוה לעומת ממשלות עבר. התפתחויות גיאופוליטיות שקשורות לאירן ולפלשתינאיים, מחירי הקומודיטיס ובפרט מחירי האנרגיה אשר נמצאים במסלול עלייה חדה. המשק הישראלי 12.0 9.0 6.0 3.0 0.0 -3.0 -6.0 -9.0 -12.0 2017 2018 2019 2020 תחזית 2022 אומדן 2021 3.5 3.9 -9.2 7.0 11.5 2015 2016 3.6 3.6 6.2 מגמות עיקריות בהתפתחות כלכלת ישראל (המשך)

בנקים מסחריים 10 בנקים מסחריים - ניתוח 11 בנקים מסחריים - דירוג 12 בנקים עפ"י סך נכסים ובנקים עפ"י אשראי מנוהל ותשואה להון - דירוג 13 בנקים מסחריים - פרופילים 2 0 2 1

10 אילצה את המשק הישראלי והעולם כולו להתמודד עם משבר חסר 2020 שנת תקדים כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה בסין והתפשטותו לשאר מדינות העולם . כחלק מהתמודדות עם המגיפה, מקבלי ההחלטות במדינה 2020 בתחילת שנת הטילו סגרים והגבלות על מנת לייצר ריחוק סביבתי ובהתאם הורדה בתחלואה. בהתאם, ענפים רבים במשק נפגעו, ובמיוחד אלו הכרוכים בקירבה פיזית כגון בתי קפה ומסעדות, שירותי טיפוח ויופי, מכוני כושר, חיי לילה ותרבות, שירותי אירוח ומלונאות, תיירות ונופש ועוד. כמו כן, בשנה שחלפה נחשף המשק הישראלי למגוון הזדמנויות עסקיות חדשות לנוכח חתימה על הסכמי שלום ונרמול היחסים של מדינות ביניהן איחוד האמירויות הערביות. 5 ישראל עם , המשק הישראלי הציג 2021 על רקע מבצע חיסונים יעיל ומהיר, בתחילת שנת ירידה משמעותית בתחלואה ובהתאם הוסרו מגבלות רבות שהביאו להתנעה מחדש של הפעילות הכלכלית. עם זאת, נכון לכתיבת שורות אלו, על רקע וריאנטים שונים של הנגיף, ישנה עלייה מחודשת ברמת התחלואה, נראה כי המשבר טרם הסתיים וקשה להעריך את מלוא השלכותיו על משקי הבית, ענפי המשק בכלל ומערכת הבנקאות בפרט. המשבר לא פסח על מערכת הבנקאות, בין היתר עקב ירידה בפעילות הכלכלית, צמצום הצריכה במזומנים ואשראי, הגדלת ההפרשות בגין הפסדי אשראי כחלק מכרית הביטחון של תיקי האשראי הבנקאיים על רקע החשש מפני צונאמי של אי עמידה בהחזרי ההלוואות של עם התחושה 2020 לקוחותיהם. חשש אשר מרביתו התפוגג לקראת סוף שנת כי שיאו של המשבר חלף. ישנם ענפים שחוו פריחה כתוצאה מהמשבר והריחוק הסביבתי הנלווה לו. השהייה והעבודה מהבית הביאה משקי בית רבים לצריכה מוגברת של מוצרי מזון ובהתאם לשיפור בתוצאות פעילותן של רשתות שיווק המזון והמכולות. כמו כן, השהייה בבית וההגבלות על היציאה מהארץ הביאו משקי בית רבים לבצע שיפוצים ושדרוגים לבית ולגינה. נוסיף כי בשנה החולפת שירותי המחשוב והטכנולוגיה סיפקו פתרונות ליצירת המשכיות עסקית לחברות ועסקים רבים ובכך הדגישו את החשיבות של תשתיות טכנולוגיות לפעילות מרחוק כגון עבודה מהבית, לימודים, קניות ברשת ועוד. המסחר האלקטרוני מהווה חבל הצלה משמעותי לשחקנים רבים במגזר המסחר המפעילים אתרי אינטרנט המאפשרים ביצוע רכישות מקוונות ובכך מצמצם את ההשלכות השליליות של מגפת הקורונה. נקודת אור 2020 נרשמה במגזר הנדל"ן אשר המשיך לפעול בצל המשבר, בהתאם, בשנת מיליארדי שקלים, 420 - היקף תיק המשכנתאות הכולל בבנקים הסתכם בכ .2019 בהשוואה לשנת 9% - גידול נאה של כ , הפיקוח על הבנקים שואף 2008 לאחר המשבר הפיננסי העולמי של שנת להיערכות אופטימלית למצבי קיצון ומשברים. ההתנהלות הזהירה והשמרנית באה לידי ביטוי בגידול בדרישות ההון והנזילות מהבנקים. צעדים נוספים שננקטו לשיפור היציבות הפיננסית: צמצום החשיפה לסיכוני לווים, הגברת התחרות ושיפור היעילות במערכת הבנקאית, הטמעת חדשנות טכנולוגית ועוד. בתחילתו של משבר הקורונה, הפיקוח על הבנקים הגדיר שלוש מטרות מרכזיות כחלק מההתמודדות עם המצב: . שמירה על כספי הציבור ויציבות הבנקים תוך קיום קשר רציף והדוק עם הנהלות 1 הבנקים. . סיוע לעסקים ולמשקי הבית באמצעות הגדלת האשראי, מתן אפשרות לדחיית 2 תשלומים ופעולות נוספות על מנת למנוע מחנק אשראי ולהקלה על ציבור הלקוחות. . הבטחת ההמשכיות העסקית של מערכת הבנקאות כך שהשירות הבנקאי 3 לציבור לא ייפגע. כך, למרות המגבלות על יציאה מהבית והנחיות ריחוק חברתי ובזכות קידום מעבר לסביבת עבודה דיגיטלית, מרבית הלקוחות יכלו לבצע את הפעולות הבנקאיות השוטפות מרחוק ללא צורך בהגעה פיזית לסניף עם הסיכון הבריאותי הכרוך בכך. , זאת לאחר עלייה של 0.7% המחירים בישראל רשמו בשנה שחלפה קיטון של 1% . נזכיר כי יעד האינפלציה שהוגדר על ידי בנק ישראל נע בין 2019 בשנת 0.6% . בין הגורמים שתרמו לירידה באינפלציה נציין את השפעתו השלילית של 3% - ל המשבר על הכלכלה העולמית, ייסוף השקל וירידת מחירי המזון ואנרגיה בעולם. על 2020 , הודיע בנק ישראל בחודש אפריל 2015 לראשונה מאז תחילת שנת וכחודש לאחר מכן ביצע הפחתה נוספת ל- 0.12% - הורדת שיעור הריבית ל , וזאת על מנת להקטין את עלויות האשראי של משקי הבית והעסקים 0.10% ולתמוך בהתאוששות הפעילות הכלכלית. נמשכה מגמת הגידול ביתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. 2020 בשנת ביחס לשנה 8% - מיליארדי שקלים, גידול של כ 4,402 - סך התיק הסתכם בכ בנקים מסחריים התפתחות סך תיק הנכסיםשל הציבור לפי שנים )במיליארדי שקלים, עיבוד נתוני בנק ישראל( התפלגותשיעור החזקות הציבור והגופים המוסדיים לפי , עיבוד נתוני בנק ישראל( 2019-2020 נכסים נבחרים )דצמבר 90% 73% 54% 25% 15% 10% 27% 46% 75% 85% פיקדונות ומזומן מניות בארץ אג"ח חברות נכסים בחו"ל אג"ח ממשלתיות ומק"ם 2019 2020 91% 72% 53% 21% 13% 9% 28% 47% 79% 87% סך תיק הנכסים 3,000 3,500 4,000 4,500 2017 2018 2019 2020 3,619 3,671 4,082 4,402 פ י ק ד ו נ ו ת ומזומן א ג " ח מ מ ש ל ת י ו ת ומק"ם נכ 12.2020 36.40% 20.80% % 12.2019 33.40% 22.30% % 36.4% 33.4% 20.8% 22.3% 15.4% 14.0% 14.1% 15.0% 8.5% 9.8% 4.8% 5.4% 0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% פיקדונות ומזומן אג"ח ממשלתיות ומק"ם נכסים בחו"ל מניות בארץ אג"ח חב רות נכסים אחרים הציבור במישרין הגופים המוסדיים 12.2019 12.2020 12.2019 12.2020 90% % 9 סך תיק , 00 , , , , , , ומזומן מ מ ש ל ת י ו ת 2 2 4 36.4% 33.4 20.8 22.3 15.4 . . % 5.0% .5 . % . . 0 15 0 5 פיקדונות ומזו ן ל יו ו " ג" נכ י ו"ל מניות בארץ ו ג" ים נ י . .2020 . . הציבור במישרין הגופים המוסדיים

2021 BdiCode דירוג 11 בנקים מסחריים התפלגותתיק הנכסים הפיננסייםשל הציבור, לפי סוג נכסים )במונחים כספיים, עיבוד נתוני בנק ישראל( פ י ק ד ו נ ו ת ומזומן א מ מ ומק 12.2020 36.40% 0% 36.4% 33.4% 20.8% 22.3% 15.4% 14.0% 14.1% 15.0% 8.5% 9.8% 4.8% 5.4% 0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% פיקדונות ומזומן אג"ח ממשלתיות ומק"ם נכסים בחו"ל מניות בארץ אג"ח חב רות נכסים אחרים 12.2019 12.2020 12.2019 12.2020 מיליארדי שקלים, 7.5 הקודמת. הרווח הנקי המצרפי של הבנקים בישראל עמד על ביחס לשנה הקודמת. הקיטון נבע בעיקר עקב הגדלת ההפרשה 23%- קיטון של כ מיליארדי שקלים, גידול 33 - להפסדי אשראי. הכנסות הריבית נטו הסתכמו בכ . התשואה להון של סך המערכת הבנקאית עמדה 2019 ביחס לשנת 1% - של כ .2019 בשנת 7.8% לעומת 6.1% - על כ משבר הקורונה האיץ כאמור את מהפכת הדיגיטציה במערכת הבנקאות, זאת לאחר שבשנים האחרונות עמלים הבנקים על מתן מגוון פתרונות דיגיטליים מתקדמים כחלק מרצונם להתייעל, לשפר את רמת השירות ולצמצם בהוצאות התפעוליות. כך בשנה החולפת הרחיב הציבור את השימוש בארנקים דיגיטליים, ביצע פעולות מרחוק וצמצם הגעה לסניפים. כחלק מהרצון לעודד את התחרות במערכת הבנקאית בישראל ולאור שיעורי ניידות נמוכים בין הבנקים בישראל, משרד האוצר ובנק ישראל מקדמים מערכת לניוד חשבונות בנק בקליק אשר ותאפשר ללקוחות הבנקים לבצע ניוד מהיר 2021 צפויה לפעול בחודש ספטמבר בהליך מהיר ואוטומטי. שנה, החל לפעול בישראל בנק דיגיטלי 40 ולראשונה מאז 2021 בחודש מרץ חדש, "הבנק הדיגיטלי הראשון בע"מ". הבנק אשר צפוי להיפתח לכלל הציבור , בשליטתו של פרופ' אמנון שעשוע, ממייסדי חברות ההייטק 2022 בתחילת שנת "מובילאיי" ו- "אורקום". הבנק הדיגיטלי צפוי לספק שירותים בנקאיים למשקי הבית ולהציע מגוון מוצרים בנקאיים כגון חשבונות עו"ש, פיקדונות, אשראי ועוד. הזירה הבנקאית העולמית בוחנת בחשש את התפתחות נושא המטבעות הווירטואליים, מטבעות קריפטו. השימוש במטבעות הדיגיטליים דוגמת "ביטקוין", מגלם סיכונים שונים עמם המערכת הבנקאית המסורתית צריכה להפנים כיצד להתמודד כגון סיכוני הלבנת הון, מימון טרור, הונאות וכדומה. 12.2019 12.2020

2021 BdiCode דירוג 12 נתונים מוערכים * נתוני הקבוצה  מועסקים באמצעות החברה  נסחרת מחוץ לארה"ב ולישראל  נסחרת בארה"ב  נסחרת בתל אביב  נסחרת במקביל  בנקים מסחריים דירוג על פי אשראי 2021 שם החברה סך אשראי מנוהל (₪ )במיליוני 2020 תשואה להון עצמי )ב-%( דירוג על פי תשואה 2021 להון עצמי בעלות עיקרית שנת יסוד פרופיל בעמוד 1  בנק הפועלים 304,021 5.4 5 (1998) אריסון החזקות 1921 13 2  בנק לאומי לישראל 295,973 5.7 - 4 1902 - 3  בנק מזרחי טפחות 246,138 9.5 2 משפחת ורטהיים, איל עופר 1923 18 4  בנק דיסקונט לישראל 192,191 5.1 - 6 1935 16 5  הבינלאומי 91,626 8.6 3 קבוצת בינו - ליברמן ופ.י.ב.י אחזקות 1972 21 6 בנק אגוד לישראל 24,571 -2.0 8 משפחת ורטהיים, איל עופר 1951 - 7  בנק ירושלים 10,881 5.1 6 יצוא חברה להשקעות 1963 - 8 בנק יהב לעובדי המדינה 10,575 11.2 1 בנק מזרחי טפחות והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה 1954 - דירוג בנקים על פי אשראי מנוהל ותשואה להון דירוג בנקים על פי אשראי מנוהל ותשואה להון 2021 דירוג במגזר bdi code 2021 שם החברה 2020 הכנסות (₪ )במיליוני רווח לפני מס (₪ )במיליוני מספר מועסקים מחזור לעובד (₪ )באלפי סה"כ אשראי מנוהל (₪ )במיליוני תשואה להון עצמי (%) מספר סניפים בעלות עיקרית שנת יסוד 2020 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 10 1  בנק הפועלים 13,176.0 3,732 8,708 1,513 304,021 5.4 180 (1998) אריסון החזקות 13 2 1921 12 2  בנק לאומי לישראל 13,089.0 3,491 *9,239 1,417 295,973 5.7 186 - 1902 - 1 18 3  בנק דיסקונט לישראל 9,905.0 1,506 8,027 1,234 192,191 5.1 177 - 16 3 1935 21 4  בנק מזרחי טפחות 7,933.0 1,701 6,684 1,187 246,138 9.5 197 משפחת ורטהיים, איל עופר 18 4 1923 47 5  הבינלאומי 4,160.0 1,127 3,791 1,097 91,626 8.6 140 קבוצת בינו - ליברמן ופ.י.ב.י אחזקות 21 5 1972 176 6 בנק יהב לעובדי המדינה 910.4 278 *887 1,026 10,575 11.2 46 בנק מזרחי טפחות והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה 1954 - 8 211 7 בנק אגוד לישראל 975.0 -89 1,071 910 24,571 -2.0 35 משפחת ורטהיים, איל עופר 1951 - 7 285 8  בנק ירושלים 589.9 80 572 1,031 10,881 19 5.1 יצוא חברה להשקעות 1963 - 9 בנקים מסחריים הכנסות ריבית נטו בתוספת הכנסות שאינן מריבית 

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=